Go to Site http://www.mskyt28.info/home.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
  เบอร์โทรศํพท์ ที่อยู่ โรงเรียนในสังกัด สพม.28
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ข้อมูลบุคลากร สพม.28
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปี ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดยโสธร
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 22 แห่ง
ข้อมูล 10 มิ.ย.56
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ
  จำนวนเด็กด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียน แยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียน แยกน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียน แยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม.
  จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
ลักษณะครุภัณฑ์โครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ สพฐ.๕๒
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษาที่เว็บไซต์ http://portal.info/obec56 โดยดำเนินการดังนี้
1.กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน,เลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น,จบการศึกษา,ย้ายออก สิ้นปี 2556 ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เมนูย่อย "แผนการรับนักเรียน"
และ "เลื่อนชั้น/ซ้ำซั้น/จบ/ออก สิ้นปีการศึกษา 2556" โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริง เพียงแต่คลิกนับสถานะนำไปออก
รายงานเท่านั้น
2.ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวน แยกชั้น,เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สพม.28
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/1296 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้างรายละเอียด

แจ้งไฟล์เงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2557

ไฟล์เงินเดือน รายละเอียด

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556รายละเอียด

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557
มีมติดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด
2. การย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนปรับ ว 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 28 แจ้งโอนเงินเดือนปรับ ว 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน รายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซักรีดเครื่องนอน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2557

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557
เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ รายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้พิจารณาตามรายงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ
รายละเอียด
รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลการกรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลพร้อมยืนยันข้อมูล
ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์ www.bopp-obec.info เข้าไปที่ โปรแกรมอื่นๆ เลือก
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556

1. คู่มือและแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เกณฑและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด
3. คู่มือและแบบประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
4. คำสั่ง,ปฏิทิน, คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด
5. หนังสือนำส่ง

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (24 ก.พ.57)

วิทยฐานะชำนาญการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)
สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
การจัดจ้างขนส่งเครื่องนอนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์" รายละเอียด

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร
แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1.5 ขั้น

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1.5 ขั้น
โอนเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

แจ้งการหักชำระหนี้

อ้างถึง วาระการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการหักชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ลำดับที่ 1 และธนาคารออมสินลำดับที่ 2 จึงขอให้
ข้าราชการและบุคลากรฯ ทุกท่านตรวจสอบและนำส่งหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office

ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office

ไฟล์นำเสนอระบบงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน
ขั้นตอนงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน

ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ

มติประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 12/2556 ลว.26 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 3)
มติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ผลการพิจารณา มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.

ตาม มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 11/2556
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ผลการพิจารณามีดังนี้
ผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 -3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ และ ผลการประเมินด้านที่ 1-2 สำหรับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลการประเมินด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ด้วย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนซันเซนเตอร์ รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556
เอกสารชุดที่ 1
เอกสารชุดที่ 2
เอกสารชุดที่ 3
ตารางประชุมสัมมนา
ปฏิทินประชุมสัมนา
มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(SPEC สพฐ.)

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3_3 (ครุภัณฑ์ดนตรี)
(18 ม.ค. 2556)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_2 (26 ธ.ค. 2555)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_3
(17 ธ.ค. 2555)
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1_3
(17 ธ.ค. 2555)
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
วิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการวิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการวิปัสนากรรมฐาน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องวิทยาศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 9 เม.ย. 2557
ขอความอนุเคราะห์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 เม.ย. 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 1 เม.ย. 2557
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ สพม. 28
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 24 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TMB Thailand Battle
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธฺ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 มี.ค. 2557
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
21 เม.ย. 2557 ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำการศึกษา 2557 ปกติ
18 เม.ย. 2557 อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ปกติ
18 เม.ย. 2557 การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 ปกติ
18 เม.ย. 2557 การประร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง ประจำปี 2557 จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดยโสธร ปกติ
18 เม.ย. 2557 ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ปกติ
18 เม.ย. 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) ปกติ
18 เม.ย. 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน) ปกติ
18 เม.ย. 2557 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปกติ
17 เม.ย. 2557 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 ตามที่ สพม.28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14 ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
17 เม.ย. 2557 ขอเชิยประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่น ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
18 เม.ย. 2557 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557) โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
ส่งกลับ.
18 เม.ย. 2557 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556 กู่จานวิทยาคม
ส่งกลับ.
18 เม.ย. 2557 สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ส่งกลับ.
17 เม.ย. 2557 ตามที่ สพม.28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
รับแล้ว
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
รับแล้ว
12 เม.ย. 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร.ศิลาทองพิทยาสรรค์
ส่งกลับ.

กระดานข่าวการศึกษา
ข่าวความคืบหน้าการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2555 จันทร์ 21 เมษายน 2557
เงินตกเบิกครูวิทย์คณิตจะได้ตอนไหน จันทร์ 21 เมษายน 2557
เงินตกเบิก 55 ศุกร์ 18 เมษายน 2557
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
123 พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
เอกเกษตรลำดับที่ 8 -9- 10 ฯลฯ คุยกันหน่อย พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
เงินโบนัส 55 บางเขตออกแล้ว พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557
เบื่อการกรอกข้อมูล DMC มาก จันทร์ 14 เมษายน 2557
เสาร์ 12 เมษายน 2557
สอบถามการตกเบิกว21 ที่ผิดพลาด พฤหัสบดี 10 เมษายน 2557
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2556
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 31 พ.ค 2556
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
OBJECT classid codebase WIDTH HEIGHT id ALIGN หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล สพม ข้อมูลการบริหาร ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล 10 มิ 56 ข่าวสาร รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่ผลงาน บทความวิชาการ นิเทศ หนังสือประกาศ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2554 ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกันยายน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฯ งานเปิดบ้านมัธยมนิทรรศ สพม 28 อบรมพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ พิธีถวายสัตยาบรรณ สพม 28 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานเชี่ยวชาญ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554 การแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ปี 55 การนิเทศฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม 28 เกมส์ ครั้งที่ 2 ดร กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ ตรวจเยี่ยม สพม 28 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 สพม 28 ต้อนรับ ดร สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม 28 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 56 สพม 28 ชี้แจงการสอบโอเน็ต ชั้น 3 การอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่อาเซียน การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา56 วันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 ประชุมข้าราชการ สพม 28 ภาพ ข่าว นัยน์ภัค ต้อนรับ ดร ชินภัทร ภูมิรัตน และคณะฯ ภาพ อิทธิพล ข่าว นัยน์ภัค สพม 28 อบรมภาษาอังกฤษ 15-16 พฤษภาคม 2556 โขงเจียม อุบลฯ ประชุม กตปน 29 พฤษภาคม 2556 ประชุมข้าราชการ สพม 29 2556 ประชุมคณะประเมินตามคำสั่ง 187 56 กลุ่มนโยบายและแผน นิตยา ภาพ ข่าว นัยน์ภัค ประชุมคณะเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตามคำสั่ง 194 56 กลุ่มนตป ยุพิน ภาพ ข่าว นัยน์ภัค การรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6 2556 ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 24 มิ 2556 โรงเรียนบึงละมูวิทยา ประชุมควบคุมภายใน 9 56 ทอดกฐิน สำนักสงฆ์ขันติธรรม กิจกรรมค่ายพัฒนาฯ อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประชุมชี้แจงการจัดหาครุภัณฑ์ ชุดความรู้อาเซียน พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมพิธี ธันวามหาราช ประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน การประชุมเชิงปฏิบัติการ O-net แบบถาวร การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งท่ี 1 2557 โรงเรียนกุู่จานวิทยาคม การประชุมผู้สังเกตการสอบ o-net ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพม ๑๙ เลย- หนองบัวลำภู งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 30 ศรีสะเกษเกมส์ การเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน โรเงรียนสตรีสิริเกศ การรับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถาน ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ลิงค์ Website โรงเรียน สรุปผลการสอบ NT ONET GAT PAT เรื่องน่ารู้ หนังสือพิมพ์ web ที่น่าสนใจ Link เว็บบอร์ด รับ-ส่งเอกสาร ระบบสารสนเทศ ID-Plan Google Search lt lt เมษายน 2557 gt gt อา พฤ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ข้อมูล สพม ประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ ผู้บริหาร แผนที่ ข้อมูลการบริหาร แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ต้น หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ใหม่ แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง เบอร์โทรศํพท์ ที่อยู่ โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ข้อมูลสารสนเทศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่ ข้อมูล เขตพื้นที่ ข้อมูล กตปน เขตพื้นที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลบุคลากร สพม 28 ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปี ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย จังหวัดยโสธร สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 22 แห่ง ข้อมูล 10 มิ 56 จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ จำนวนเด็กด้อยโอกาส จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา จำนวนนักเรียน แยกตามสัญชาติ จำนวนนักเรียน แยกน้ำหนักส่วนสูง จำนวนนักเรียน แยกตามอายุ จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการ จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการและด้อยโอกาส จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำนวนนักเรียนพักนอน จำนวนนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน --function MM_jumpMenu targ selObj restore v3 0 eval targ if restore selObj selectedIndex 0 -- Website โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ไกรภักดีวิทยาคม คูซอดประชาสรรค์ สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร มัธยมโพนค้อ น้ำคำวิทยา ยางชุมน้อยพิทยาคม ลิ้นฟ้าพิทยาคม กันทรารมณ์ บัวน้อยวิทยา ประสานมิตรวิทยา ละทายวิทยา โนนค้อวิทยาคม เขื่อนช้างวิทยาคาร น้ำเกลี้ยงวิทยา บัวเจริญวิทยา โนนเพ็กวิทยาคม นครศรีลำดวนวิทยา พยุห์วิทยา กำแพง ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิ ทุ่งสิมวิทยาคม จตุรภูมิพิทยาคาร โคกหล่ามวิทยา ส้มป่อยพิทยาคม ไผ่งามพิทยาคม เบญจประชาสรรค์ ห้วยทับทันวิทยาคม ผักไหมวิทยานุกูล บึงบูรพ์ วรคุณอุปถัมภ์ คลีกลิ้งพัฒนาทร ขุขันธ์ ศรีตระกูลวิทยา ลมศักดิ์วิทยาคม สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สวงษ์วิทยาคม ละลมวิทยา ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปรางค์กู่ พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษ ตูมพิทยานุสรณ์ สวายพิทยาคม โนนกระสังวิทยาคม กันทรลักษ์วิทยา กันทรลักษ์วิทยาคม กระแชงวิทยา บึงมะลูวิทยา ภูมิซรอลวิทยา เบญจลักษ์พิทยา มัธยมบักดองวิทยา ศรีรัตนวิทยา ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาสรรค์ สอนแก้วว่องไว สิงห์สามัคคีวิทยา ศิลาทองพิทยา ค้อวังวิทยาคม คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร กู่จานวิทยาคม โพนทันเจริญวิทย์ ตระกูลประเทือง มหาชนะชัย กุดชุดวิทยาคม เมืองกลางประชานุกูล กําแมดขันติธรรมวิทยาคม โพนงามพิทยาคาร ดงมะไฟพิทยาคม ทรายมูลวิทยา คำเตยวิทยา น้ำคำวิทยาคม ศรีฐานกระจายศึกษา ป่าติ้ววิทยา นาโปร่งประชาสรรค์ บุ่งค้าวิทยาคม ศรีแก้วประชาสรรค์ เลิงนกทา ห้องแซงวิทยาคม ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล สพม 4 ข้อมูลการบริหาร 5 ข้อมูลสารสนเทศ 16 ข้อมูล 10 มิ 56 12 web ที่น่าสนใจ Lab Schools ครูบ้านนอกดอทคอม วิชาการดอทคอม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ EduZone สสวท สื่อการเรียนรู้ brainpop com ห้องเรียนออนไลน์ ครูไทย งานราชการ รวมโปรแกรมน่าใช้ เว็บบอร์ด MOEnet ศูนย์รวมสื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT สหวิชาดอทคอม เรื่องน่ารู้ กฎ ระเบียบ พจนานุกรม ยื่นแบบเสียภาษี ลักษณะครุภัณฑ์โครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ คู่มือประมาณราคา กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ราคามารตฐานก่อสร้าง แผนปฏิบัติการ สพฐ ๕๒ รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร   --body td th color #333 style20 -- ประกาศผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ประกาศผลการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ตุลาคม 2555 โดยใช้ Username และ Password ตามที่แจ้ง สมัครแข่งขัน -- -- การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษาที่เว็บไซต์ http portal info obec56 โดยดำเนินการดังนี้ 1 กรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน เลื่อนชั้น ซ้ำชั้น จบการศึกษา ย้ายออก สิ้นปี 2556 ที่เมนู quot ปรับปรุงข้อมูล quot เมนูย่อย quot แผนการรับนักเรียน quot และ quot เลื่อนชั้น ซ้ำซั้น จบ ออก สิ้นปีการศึกษา 2556 quot โดยสามารถบันทึกซ้ำกี่ครั้งก็ได้ เด็กจะไม่ได้ออกหรือเลื่อนชั้นไปจริง เพียงแต่คลิกนับสถานะนำไปออก รายงานเท่านั้น 2 ตรวจสอบข้อมูลที่ดำเนินการกรอกไปได้ในหน้าจำนวน แยกชั้น เพศ ที่เอาไว้ยืนยันข้อมูลได้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือ สพม 28 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258 1296 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง รายละเอียด แจ้งไฟล์เงินเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2557 ไฟล์เงินเดือน รายละเอียด ผลการสอบ O-Net 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ผลการสอบ O-Net 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด มติที่ประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3 2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 ตามมติที่ประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3 2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีมติดังนี้ 1 การย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด 2 การย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร รายละเอียด แจ้งโอนเงินเดือนปรับ 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม 28 แจ้งโอนเงินเดือนปรับ 21 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 รายละเอียด ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซักรีดเครื่องนอน ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รายละเอียด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2557 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13 00 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ รายละเอียด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้พิจารณาตามรายงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ รายละเอียด รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่่อโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลการกรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการกรอกข้อมูลพร้อมยืนยันข้อมูล ที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เว็บไซต์ www bopp-obec info เข้าไปที่ โปรแกรมอื่นๆ เลือก ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 เมษายน 2557 รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 2556 1 คู่มือและแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 เกณฑและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด 3 คู่มือและแบบประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM 4 คำสั่ง ปฏิทิน คู่มือและแบบประเมิน 3 ชุด 5 หนังสือนำส่ง มติที่ประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 2 2557 24 57 วิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สรุปผลการประเมินด้านที่ 3 ผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดจ้างขนส่งเครื่องนอนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รายละเอียด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1 5 ขั้น กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ 1 5 ขั้น โอนเมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด แจ้งการหักชำระหนี้ อ้างถึง วาระการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการหักชำระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ลำดับที่ 1 และธนาคารออมสินลำดับที่ 2 จึงขอให้ ข้าราชการและบุคลากรฯ ทุกท่านตรวจสอบและนำส่งหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office ไฟล์สำหรับใช้ประกอบการจัดอบรม e-office ไฟล์นำเสนอระบบงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน ขั้นตอนงานสารบรรณสำหรับโรงเรียน ผลการพิจารณา มติที่ประชุม มติประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 12 2556 ลว 26 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังนี้ สรุปผลการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผลการประเมินด้านที่ 3 มติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด ผลการพิจารณา มติที่ประชุม ตาม มติที่ประชุม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 11 2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ผลการพิจารณามีดังนี้ ผลการประเมินด้านที่ 1 - 2 -3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ และ ผลการประเมินด้านที่ 1-2 สำหรับวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผลการประเมินด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ด้วย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเซนทาราคอนเวนซันเซนเตอร์ รายละเอียด ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 2_2 ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ เขต ประจำปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ เขต ประจำปีการศึกษา 2556 เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2 เอกสารชุดที่ 3 ตารางประชุมสัมมนา ปฏิทินประชุมสัมนา มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 2 2554 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 2554 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่ สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ SPEC สพฐ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ Shopping List ปีงบประมาณ 2556 3_3 ครุภัณฑ์ดนตรี 18 2556 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 1_2 26 2555 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ Shopping List ปีงบประมาณ 2556 2_3 17 2555 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ Shopping List ปีงบประมาณ 2556 1_3 17 2555 สรุปเหรียญคะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รวม ทอง เงิน ทองแดง รวมเหรียญ  1  สพม 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ 36 22 19 77   152  28  11 191  2  สพม 25 ขอนแก่น 32 26 18 76   147  30  10 187  3  สพม 28 ศรีสะเกษ-ยโสธร 24 18 21 63   147  32  10 189  4  สพม 31 นครราชสีมา 24 17 21 62   133  33  11 177  5  สพม 27 ร้อยเอ็ด 19 21 17 57   132  27  21 180  6  สพม 22 นครพนม-มุกดาหาร 15 14 13 42   116  29  12 157  7  สพม 26 มหาสารคาม 12 26 18 56   132  23  8 163  8  สพม 33 สุรินทร์ 12 13 6 31   123  39  20 182  9  สพม 32 บุรีรัมย์ 11 9 9 29   123  28  11 162  10  สพม 23 สกลนคร 10 7 8 25   105  35  11 151  11  สพม 24 กาฬสินธุ์ 9 8 10 27   95  32  22 149  12  สพม 20 อุดรธานี 5 18 8 31   116  29  11 156  13  สพม 19 เลย-หนองบัวลำภู 4 6 12 22   106  21  9 136  14  สพม 30 ชัยภูมิ 4 4 10 18   113  40  10 163  15  สพม 21 หนองคาย 4 3 4 11   100  31  17 148                     รายละเอียดเพิ่มเติม -- รายงานความคืบหน้าการย้ายคืนถิ่น สพม 28 download -- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และแก้ไขรายชื่อ รหัสโรงเรียน กำหนดวันและสถานที่การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 รายละเอียด คำสั่งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินฯ แจ้งเพิ่มเติมจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ระดับ ต้น การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับ ปลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทักษะภาษาไทย สถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย เพิ่มเติม การแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ แก้ไข การแข่งขัน กิจกรรมดนตรีไทย เพลงไทยสากลและสากล การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะศิลปะ ทัศนศิลป์ การแข่งขัน Amath ประกาศเพิ่มเติมการแข่งขัน Amath การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2555 คอมพิวเตอร์ ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี 2555 คอมพิวเตอร์ ชี้แจงเพิ่มเติม หัวข้อการแข่งขันการ์ตูนแอนิเมชั่น ชี้แจงเพิ่มเติม การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์   sp_2 ชี้แจงเพิ่มเติม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   ชี้แจงเพิ่มเติม การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์   ชี้แจงเพิ่มเติม การแข่งขัน ebook a href http www swsk ac th 2012 index php 2012-05-20-13-32-06 category 5-2012-05-21-04-02-47 download 26 2012-09-07-04-00-22 ชี้แจงเพิ่มเติม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์   เชิญตัวแทนวงดนตรีลูกทุ่งประเภท และ มาประชุมและจับสลากลำดับการแข่งขันในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา10 00 ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สพม 28 การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2555 quot สพม 28 เกมส์ ครั้งที่ 2 quot -- รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม 28 เกมส์ ครั้งที่ 2 รายละเอียดข้อมูลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555 การแสดงเวทีงานเลี้ยงสังสรรค์ sport night ขอให้ผู้จัดการแข่งขัน download file เกียรติบัตร พิมพ์ใบสมัครประกอบการแข่งขัน ใบสรุปงบหน้า และแผงรูปถ่ายนักกีฬา กรณีไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บ โปรแกรมการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล ปรับปรุง เทเบิลเทนนิส แฮนด์บอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตซอล เพิ่มรุ่น 16 เซปักตะกร้อ กรีฑา ปรับปรุง ฟุตบอล ปรับปรุง 16 วอลเลย์บอลชายหาด มวย ไทย สากล เปตอง ยูโด โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ฟุตบอล โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร เซปักตะกร้อ โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร เปตอง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการผู้เฒ่าครู ชาย หญิง กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน แผนผังขบวนพาเรด ติดต่อผู้จัดการแข่งขันกีฬา รายการแข่งขัน หนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสิน หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ตัดสิน กรณีไม่มีชื่อประกาศ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ใบสำคัญรับเงิน -- การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบคัดเลือกจังหวัดศรีสะเกษและยโสธร รายละเอียด 1 คำสั่ง 2 สนามการแข่งขัน แก้ไขล่าสุด200955 3 โปรแกรมการแข่งขันแชร์บอล ยโสธร 4 โปรแกรมการแข่งขันแชร์บอล ศรีสะเกษ 5 โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง แก้ไขล่าสุด190955 6 โปรแกรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส แก้ไขล่าสุด190955 7 โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 8 โปรแกรมการแข่งขันแบดมินตัน 9 โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล 10 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล 11 โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา 12 โปรแกรมการแข่งขันแอโรบิคมวยไทย 13 โปรแกรมการแข่งขันเปตอง -- ข่าวการศึกษา แบบกรอกข้อมูลเข้าร่วม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สพม 28 -- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม ๒๘ ศรีสะเกษ ยโสธร ดูข่าวทั้งหมด gt gt วิปัสนากรรมฐาน คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 9 เม 2557 โครงการวิปัสนากรรมฐาน คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 9 เม 2557 โครงการวิปัสนากรรมฐาน คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 9 เม 2557 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในห้องวิทยาศาสตร์ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 9 เม 2557 ขอความอนุเคราะห์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 8 เม 2557 ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 8 เม 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 1 เม 2557 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ สพม 28 คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 24 มี 2557 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TMB Thailand Battle คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 20 มี 2557 ประชาสัมพันธฺ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ระดับชาติ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 20 มี 2557 Shadowbox init ข่าวเด่นวันนี้ ดูข่าวทั้งหมด gt gt หนังสือราชการจาก สพม 28 E-office ดูทั้งหมด gt gt 21 เม 2557 ประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประจำการศึกษา 2557 ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 การประร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง ประจำปี 2557 จังหวัดยโสธร ในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดยโสธร ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน ปกติ เอกสาร 18 เม 2557 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปกติ เอกสาร 17 เม 2557 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด เอกสาร 17 เม 2557 ตามที่ สพม 28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2557 และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14 ด่วนที่สุด เอกสาร 17 เม 2557 ขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด เอกสาร 17 เม 2557 ขอเชิยประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่น ปกติ เอกสาร  หนังสือจากสถานศึกษา E-office 18 เม 2557 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 2557 1 เมษายน 2557 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ส่งกลับ 18 เม 2557 ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556 กู่จานวิทยาคม ส่งกลับ 18 เม 2557 สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งกลับ 17 เม 2557 ตามที่ สพม 28 ได้แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 1 เมษายน 2557 และส่งให้โรงเรียนได้ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นฯ จึงขอส่งไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วแจ้งเพื่อทราบ หากคลาดเคลื่อน ขอได้โปรดแจ้งโดยด่วน เบอร์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 0837965875 หรือกลุ่มบริหารงานบุคคล 045613372 ต่อ 14 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ส่งกลับ 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งกลับ 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร ศิลาทองพิทยาสรรค์ รับแล้ว 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร ศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งกลับ 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร ศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งกลับ 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร ศิลาทองพิทยาสรรค์ รับแล้ว 12 เม 2557 ขอให้รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา รร ศิลาทองพิทยาสรรค์ ส่งกลับ  กระดานข่าวการศึกษา ตั้งกระทู้ใหม ดูทั้งหมด gt gt ข่าวความคืบหน้าการจัดสรรเงินรางวัล ปี 2555 จันทร์ 21 เมษายน 2557 เงินตกเบิกครูวิทย์คณิตจะได้ตอนไหน จันทร์ 21 เมษายน 2557 เงินตกเบิก 55 ศุกร์ 18 เมษายน 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557 123 พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557 เอกเกษตรลำดับที่ 8 -9- 10 ฯลฯ คุยกันหน่อย พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557 เงินโบนัส 55 บางเขตออกแล้ว พฤหัสบดี 17 เมษายน 2557 เบื่อการกรอกข้อมูล DMC มาก จันทร์ 14 เมษายน 2557 เสาร์ 12 เมษายน 2557 สอบถามการตกเบิกว21 ที่ผิดพลาด พฤหัสบดี 10 เมษายน 2557 นิเทศ เสริมความรู้คณิตศาสตร์ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 23 2553 คณิตศาสตร์ลายเส้น คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 23 2553 ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3 คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 27 2554 เผยแพร่ผลงาน บทความวิชาการ การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา 2 นางกนกอร ณิชกุล โรงเรียนสตรีสิริเกศ คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 24 2556 การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายเกษม ชนูนันท์ บัวเจริญวิทยา คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 10 มิ 2556 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์ โรงเรียนกำแพง คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 31 2556 Link Link สพฐ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ สำนักงาน กคศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สทศ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ DOC ข่าวสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 756 หนังสือประกาศ 26 นิเทศ 3 เผยแพร่ผลงาน บทความวิชาการ 28 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 0  มัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพฯเขตราชเทวี มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯเขตห้วขวาง เขต 3 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา เขต 4 ปทุมธานี สระบุรี มัธยมศึกษา เขต 5 สิงห์บุร ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง เขต 6 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เขต 7 ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว มัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี กาญจนบุรี มัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม มัธยมศึกษา เขต 10 เพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร มัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร เขต 12 นครศรีธรรมราช พัทลุง มัธยมศึกษา เขต 13 ตรัง กระบี่ มัธยมศึกษา เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี มัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา สตูล มัธยมศึกษา เขต 17 จันทร์บุรี ตลราด มัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี ระยอง มัธยมศึกษา เขต 19 เลย หนองบัวลำภู มัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี มัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย เขต 22 นครพนม มุกดาหาร มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร เขต 24 กาฬสินธุ์ เขต 25 ขอนแก่น มัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม มัธยมศึกษา เขต 27 ร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร เขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มัธยมศึกษา เขต 30 ชัยภูมิ สพม 31 นครราชสีมา เขต 32 บุรีรัมย์ เขต 33 สุรินทร์ เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน มัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง ลำพูน เขต 36 เชียงราย พะเยา เขต 37 สุโขทัย ตาก มัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย ตาก เขต 39 พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ มัธยมศึกษา เขต 40 เพรชบูรณ์ มัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพรชร มัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์ อุทัยธานี select onchange size name style เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานลูกเสือ สพฐ กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ สำนักนโยบายและแผนฯ กลุ่มสารสนเทศ โปรแกรม EIS ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนขนาดเล็ก โครงการอาหารกลางวัน สำนักติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มประเมินผลงานทางวิชาการ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายฯ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยฯ สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Digital Learning Gateway ห้องเรียนทันข่าว สำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สภานักเรียนไทย หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักพัฒนาการศึกษาฯ ภาคใต้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร select onchange size name style สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่ กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขต 3 กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี เขต 2 กาญจนบุรี เขต 3 กาญจนบุรี เขต 4 กาฬสินธุ์ เขต 1 กาฬสินธุ์ เขต 2 กาฬสินธุ์ เขต 3 กำแพงเพชร เขต 1 กำแพงเพชร เขต 2 ขอนแก่น เขต 1 ขอนแก่น เขต 2 ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น เขต 4 ขอนแก่น เขต 5 จันทบุรี เขต 1 จันทบุรี เขต 2 ฉะเชิงเทรา เขต 1 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ชลบุรี เขต 1 ชลบุรี เขต 2 ชลบุรี เขต 3 ชัยนาท ชัยภูมิ เขต 1 ชัยภูมิ เขต 2 ชัยภูมิ เขต 3 ชุมพร เขต 1 ชุมพร เขต 2 เชียงราย เขต 1 เชียงราย เขต 2 เชียงราย เขต 3 เชียงราย เขต 4 เชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ เขต 3 เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ เขต 6 ตรัง เขต 1 ตรัง เขต 2 ตราด ตาก เขต 1 ตาก เขต 2 นครนายก นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 2 นครพนม เขต 1 นครพนม เขต 2 นครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา เขต 3 นครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา เขต 5 นครราชสีมา เขต 6 นครราชสีมา เขต 7 นครศรีธรรมราช เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช เขต 4 นครสวรรค์ เขต 1 นครสวรรค์ เขต 2 นครสวรรค์ เขต 3 นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี เขต 2 นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 น่าน เขต 1 น่าน เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 1 บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ เขต 3 บุรีรัมย์ เขต 4 ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปราจีนบุรี1 ปราจีนบุรี2 ปัตตานี เขต 1 ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 พระนครศรีอยุธยา 2 พะเยา เขต 1 พะเยา เขต 2 พังงา พัทลุง1 พัทลุง2 พิจิตร เขต 1 พิจิตร เขต 2 พิษณุโลก เขต 1 พิษณุโลก เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 เพชรบุรี เขต 1 เพชรบุรี เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 1 เพชรบูรณ์ เขต 2 เพชรบูรณ์ เขต 3 แพร่ เขต 1 แพร่ เขต 2 ภูเก็ต มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม เขต 2 มหาสารคาม เขต 3 มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน เขต 1 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ยโสธร เขต 1 ยโสธร เขต 2 ยะลา เขต 1 ยะลา เขต 2 ยะลา เขต 3 ร้อยเอ็ด เขต 1 ร้อยเอ็ด เขต 2 ร้อยเอ็ด เขต 3 ระนอง ระยอง เขต 1 ระยอง เขต 2 ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี เขต 2 ลพบุรี เขต 1 ลพบุรี เขต 2 ลำปาง เขต 1 ลำปาง เขต 2 ลำปาง เขต 3 ลำพูน เขต 1 ลำพูน เขต 2 เลย เขต 1 เลย เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ เขต 2 ศรีสะเกษ เขต 3 ศรีสะเกษ เขต 4 สกลนคร เขต 1 สกลนคร เขต 2 สกลนคร เขต 3 สงขลา เขต 1 สงขลา เขต 2 สงขลา เขต 3 สตูล สมุทรปราการ เขต 1 สมุทรปราการ เขต 2 สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขต 2 สระบุรี เขต 1 สระบุรี เขต 2 สิงห์บุรี สุโขทัย เขต 1 สุโขทัย เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 1 สุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 สุราษฎร์ธานี เขต 1 สุราษฎร์ธานี เขต 2 สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุรินทร์ เขต 1 สุรินทร์ เขต 2 สุรินทร์ เขต 3 หนองคาย เขต 1 หนองคาย เขต 2 หนองคาย เขต 3 หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู เขต 2 อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี เขต 4 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 อุทัยธานี1 อุทัยธานี2 อุบลราชธานี เขต 1 อุบลราชธานี เขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี เขต 4 อุบลราชธานี เขต 5 เครือข่ายการนิเทศ สมป กรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 1 เครือข่ายที่ 2 เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายที่ 4 เครือข่ายที่ 5 เครือข่ายที่ 6 เครือข่ายที่ 7 เครือข่ายที่ 8 เครือข่ายที่ 9 เครือข่ายที่ 10 เครือข่ายที่ 11 เครือข่ายที่ 12 เครือข่ายที่ 13 เครือข่ายที่ 14 เครือข่ายที่ 15 เครือข่ายที่ 16 เครือข่ายที่ 17 เครือข่ายที่ 18 สมป จังหวัด หนองบัวลำภู เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา จังหวัดนครพนม GPA สพม 28 ศรีสะเกษยโสธร สพท ศรีสะเกษ เขต 1 สพท ศรีสะเกษ เขต 2 สพท ศรีสะเกษ เขต 3 สพท ศรีสะเกษ เขต 4 สพท ยโสธร เขต 1 สพท ยโสธร เขต 2 หนังสือพิมพ์ แหล่งเรียนรู้ E-Book ไทยโพสต์ เนชั่น บางกอกโพสต์ บ้านเมือง กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามกีฬา คมชัดลึก ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ข่าวไทยรัฐออนไลน์ document write unescape try Histats start 1 2452334 4 436 112 75 Histats track_hits catch err สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษและยโสธร ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 Tel 0-4561-3372 Fax 0-4561-3379 E-mail SisaketYasothon@live com สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษและยโสธร