Go to Site http://www.apc.ac.th/index/

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
Apc : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ASEAN Economic Community : AEC

 

 

 

 

ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น  : [ 8 ม.ค. 58]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ >> 2555 ,>> 2556 ,>> 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน >>ปี2554,>>ปี2555,>>ปี 2556,>>ปี2557
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิกที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2556  >> รูปภาพคลิกที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
วิธีการกรอกข้อมูล V-cop
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 บทที่ 1
แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 <<คลิกที่นี่O 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิกที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิกที่นี่  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบปะปา ประจำปีงบประมาณ 2558
:[13 ม.ค. 58]
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
    ปร.4   ปร.5
    แบบปรับปรุงห้องปะปา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำปีงบประมาณ 2558
:[9 ม.ค. 58]
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
    ปร.4   ปร.5
    แบบปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :[3 ธ.ค. 57]
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจการสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :[1 ธ.ค. 57]
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558
    สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    
    
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ       คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงปม. 2558 :[9 พ.ย. 57]
     งานปรับปรุงอาคาร          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 1/2558
     งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
                                          ปร.4   ปร.5
                                          แบบรูปรายการเลขที่ 2/2558  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงปม.2558 : [20 พ.ย. 57]
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง (ครูพิเศษ) :[19 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ : [8 ต.ค. 57]
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ(ตำแหน่งครู)
[19 ก.ย. 57]

 
วิทยาลัยฯ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ "จุกน้ำปลากันเลอะ"ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๑ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๑ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยฯต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโครงการฯ"วิถีเพียงพอ ตามพ่อสอน"

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 11

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้278
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้531
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3304
mod_vvisit_counterเดือนนี้278
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด10309
อัพเดท : 8 มกราคม 2558

แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 
 
 
 
id วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา หน้าหลัก จดหมายข่าววิทยาลัยฯ บทความ ติดต่อเรา window addEvent loadMOOdal function loadMOOdal MOOdalBox init MOOdalBox open ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหารปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารงานฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา คำขวัญ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้นจุดเด่น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร สีประจำวิทยาลัยฯ ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ แผนที่วิทยาลัยฯ โลโก้วิทยาลัยฯ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สอศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักความร่วมมือ สำนักติดตามและประเมินผลฯ สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ สำนักวิจัยและพัฒนาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สถานศึกษา อศจ พระนครศรีอยุธยา วช พระนครศรีอยุธยา วท พระนครศรีอยุธยา วอศ พระนครศรีอยุธยา วทอ ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วท อุตสาหกรรมยานยนต์ วษท ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วก เสนา วก มหาราช เกี่ยวกับพลังคิดสะกิดโลก     เว็บไซต์พลังคิดสะกิดโลก      รายละเอียดโครงการ   แบบฟอร์มการส่งคำขวัญ ASEAN Economic Community AEC   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช อย     ข้อมูลโครงการ   โครงสร้างการบริหาร   แผนการดำเนินงาน   ภาพกิจกรรม   นำเสอผลงาน   คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ตรวจสอบยอดนักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น    8 58 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ gt gt 2555 gt gt 2556 gt gt 2557 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2552 - 2556   gt gt รายละเอียดคลิกที่นี่ เผยแพร่มาตรการประหยัดพลังงาน gt gt ปี2554 gt gt ปี2555 gt gt ปี 2556 gt gt ปี2557 รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา   gt gt รายละเอียดคลิกที่นี่ เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน   ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556   gt gt รูปภาพคลิกที่นี่ แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน   gt gt รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www v-cop net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE Internet Explorer นศ สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ วิธีการกรอกข้อมูล V-cop คู่มือ รายละเอียดเมนู หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www v-cop net gt gt คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 บทที่ 1 แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ และ  Course outline ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2556 lt lt คลิกที่นี่O  การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2556 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ 3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1 2555 และ 2 2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา gt gt คลิกที่นี่ การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน    gt gt คลิกที่นี่   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบปะปา ประจำปีงบประมาณ 2558 13 58     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ     ปร 4    ปร 5     แบบปรับปรุงห้องปะปา ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำปีงบประมาณ 2558 9 58     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ     ปร 4    ปร 5     แบบปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 57     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558     สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558     สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตรวจการสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 1 57     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558     สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2558     สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงปม 2558 9 57      ชุดฝึกเครื ่องยนต์แก๊สโซลีน        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ        คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์      เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2            ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ        คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงปม 2558 9 57      งานปรับปรุงอาคาร          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ                                           ปร 4    ปร 5                                           แบบรูปรายการเลขที่ 1 2558      งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ                                           ปร 4    ปร 5                                           แบบรูปรายการเลขที่ 2 2558    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงปม 2558 20 57    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ึ้ นบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษ 19 5 7    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ 8 57    ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งครู   19 57 วิทยาลัยฯ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๑ปี อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ ๒๑ปี อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านเพิ่มเติม วิทยาลัยฯต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโครงการฯ อ่านเพิ่มเติม บทความ อื่นๆ วิทยาลัยฯ เข้าร่วม งานแถลงข่าวของ สอศ ในงานGift Festival 2015” กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน วิทยาลัยฯร่วมต้อนรับคณะจากบริษัท พราวด์ ซัคเซสและพัทยา ฟู้ดอินดัสตรี กิจกรรมจัดกิจกรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ lt lt เริ่มแรก lt ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป gt สุดท้าย gt gt หน้า 1 จาก 11 ผู้บริหารสถานศึกษา นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานมอบหมายพิเศษของวิทยาลัยฯ แผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ แผนกสามัญสัมพันธ์ แผนกการจัดการทั่วไป แผนกไฟฟ้ากำลัง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกเครื่องกล ช่างยนต์ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกบัญชี แผนกการตลาด แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกเทคโนโลยีความงาม สำหรับนักเรียน นักศึกษา เว็บไซต์ www v-cop net นักศึกษา ปรับปรุงข้อมูล V-cop วิธีการกรอกข้อมูลV-cop Download แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มงานทะเบียน   แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล   แบบฟอร์มควบคุมภายใน     แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูล     แบบฟอร์มงานวางแผน     แบบฟอร์มงานหลักสูตร     แบบฟอร์มงานการเงิน     แบบฟอร์มงานบริหารทัวไป     แบบฟอร์มงานอาคารสถานที่     แบบฟอร์มงานครูที่ปรึกษา   ออนไลน์ขณะนี้ เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ วันนี้ 278 เมื่อวานนี้ 531 สัปดาห์นี้ 3304 เดือนนี้ 278 รวมทั้งหมด 10309 อัพเดท 8 มกราคม 2558 แบบสำรวจ เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ดีมาก ดี ดีพอใช้ พอใช้ ปรับปรุง         วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Polytechnic College 131 moo 1 Thanu Uthai Ayutthaya 13000 Tel 035-213-334 035-335-237 Fax 035-335-965 Email apc@apc ac th