Go to Site http://www.apc.ac.th/index/

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
Apc : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ข่าวจากสำนักอำนวยการ

ออนไลน์ขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


แบบสำรวจ

เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ?
 

 

 

 

 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอหยุดการเรียนการสอน : [30 ม.ค. 57
 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2557 : [28 ม.ค. 57]
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2552 - 2556  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน  ปี 2552, ปี 2553, ปี 2554  >> รูปภาพคลิ๊กที่นี่
แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน  >> รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
  แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www.v-cop.net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE (Internet Explorer) นศ.สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ
คู่มือรายละเอียดเมนู/หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net) >> คลิ๊กที่นี่
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 : [4 ต.ค. 56]
 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 : [18 มี.ค. 56]แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
(ฉบับสมบูรณ์)และ Course outline
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และ 2/2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.3
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >> คลิ๊กที่นี่
การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน  >> คลิ๊กที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : [28 ม.ค. 57
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  : [23 ม.ค. 57
 ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างานปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [6 ม.ค. 57
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557  >> ดาวน์โหลด 
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
: [24 ธ.ค. 56
 หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน (TOR) >> ดาวน์โหลด
 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ  >> ดาวน์โหลด
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  ปร.4   ปร.5   ปร.6  >> ดาวน์โหลด
 แบบปรุบปรุงหอประชุม  >> ดาวน์โหลด   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [26 ก.พ. 57] 
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ฯ [25 ก.พ. 57] 
  ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ฯ : [13 ก.พ. 57] 
  
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู : [27 ม.ค. 57]
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 


 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฯ รุ่นที่๑ ประำจำปี๒๕๕๖

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯเนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯและคณะกรรมการฯเข้าตรวจราชการ ณ วิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ"สารพัดช่างขับขี่ปลอดภัย  ปีการศึกษา๒๕๕๖ ฯลฯ"

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 11

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ

Download แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มงานทะเบียน
  แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล
  แบบฟอร์มควบคุมภายใน 
  แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูล ฯ 
  แบบฟอร์มงานวางแผน ฯ 
  แบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ 
  แบบฟอร์มงานพัสดุ 
  แบบฟอร์มงานการเงิน 

ASEAN Economic Community : AEC

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช.อย.

 
  ข้อมูลโครงการ
  โครงสร้างการบริหาร
  แผนการดำเนินงาน
  โครงการและกิจกรรม
  ผลงาน
  คู่มือศูนย์บ่มเพาะ ฯ


 
 
 
 
id วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา หน้าหลัก จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ข่าวสำนักอำนวยการ บทความ ค้นหา ติดต่อเรา เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหารปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารงานฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา คำขวัญ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้นจุดเด่น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร สีประจำวิทยาลัยฯ ดอกไม้ประจำวิทยาลัยฯ แผนที่วิทยาลัยฯ โลโก้วิทยาลัยฯ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรการสอน ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม สถานศึกษา อศจ พระนครศรีอยุธยา วช พระนครศรีอยุธยา วท พระนครศรีอยุธยา วอศ พระนครศรีอยุธยา วทอ ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วท อุตสาหกรรมยานยนต์ วษท ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วก เสนา วก มหาราช หน่วยงานในสังกัด สอศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักความร่วมมือ สำนักติดตามและประเมินผลฯ สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ สำนักวิจัยและพัฒนาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ข่าวจากสำนักอำนวยการ function iFrameHeight var h 0 if document all h document getElementById contentDocument height document getElementById style height h 60 else if document all h document frames document body scrollHeight document all blockrandom style height h 20 iframe onload id name src width height scrolling align frameborder class No Iframes ออนไลน์ขณะนี้ เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ แบบสำรวจ เกี่ยวกับเว็บไซต์วิทยาลัยฯ ดีมาก ดี ดีพอใช้ พอใช้ ปรับปรุง   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอหยุดการเรียนการสอน   30 57     กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2557   28 57 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555   gt gt รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2552 - 2556   gt gt รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาคมสถานศึกษา   gt gt รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ เผยแพร่การรายงานประกันคุณภาพภายใน   ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554   gt gt รูปภาพคลิ๊กที่นี่ แผนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน   gt gt รายละเอียดคลิ๊กที่นี่   แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่เข้าใหม่และลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลที่ www v-cop net ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ บราวเซอร์ IE Internet Explorer นศ สามารถขอ username และpassword เพื่อเข้าระบบที่ครูที่ปรึกษาหรืองานศูนย์ข้อมูลฯ คู่มือ รายละเอียดเมนู หัวข้อในเว็บไซด์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www v-cop net gt gt คลิ๊กที่นี่ ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 4 56   ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556   18 มี 56 แจ้งครูผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เตรียมความพร้อมในการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ และ  Course outline รายงานการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2555 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้กระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ประจำภาคเรียนที่ 1 2555 และ 2 2555 โดย อาจารย์รัชนี  นครไทยภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ 3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา gt gt คลิ๊กที่นี่ การประเมินบุคลากรในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตน    gt gt คลิ๊กที่นี่   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   28 57     ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน    23 57     ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างานปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   6 57    เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1 2557    gt gt ดาวน์โหลด   ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 2   24 56     หัวข้อร่างขอบเขตุของงาน TOR   gt gt ดาวน์โหลด  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ    gt gt ดาวน์โหลด   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ     ปร 4       ปร 5       ปร   gt gt ดาวน์โหลด  แบบปรุบปรุงหอประชุม    gt gt ดาวน์โหลด      ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     26 57      ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ส่วนที่     25 57      ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ฯ   13 57      ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู   27 57    ดาวน์โหลดใบสมัคร   คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช อ่านเพิ่มเติม คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ อ่านเพิ่มเติม พิธีเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖ อ่านเพิ่มเติม การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมฯ รุ่นที่๑ ประำจำปี๒๕๕๖ อ่านเพิ่มเติม คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯและนักเรียน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ธันวามหาราช อ่านเพิ่มเติม คณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯเนื่องในวันปิยมหาราช อ่านเพิ่มเติม หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯและคณะกรรมการฯเข้าตรวจราชการ วิทยาลัยฯ อ่านเพิ่มเติม โครงการ อ่านเพิ่มเติม บทความ อื่นๆ รางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ lt lt เริ่มแรก lt ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป gt สุดท้าย gt gt หน้า 1 จาก 11 ผู้บริหารสถานศึกษา นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา แผนกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ แผนกสามัญสัมพันธ์ แผนกการจัดการทั่วไป แผนกไฟฟ้ากำลัง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ แผนกเครื่องกล ช่างยนต์ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกบัญชี แผนกการตลาด แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกเทคโนโลยีความงาม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา นักศึกษา ปรับปรุงข้อมูล V-cop วิธีการกรอกข้อมูลV-cop Download แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มงานทะเบียน   แบบฟอร์มงานวัดผลและประเมินผล   แบบฟอร์มควบคุมภายใน     แบบฟอร์มงานศูนย์ข้อมูล     แบบฟอร์มงานวางแผน     แบบฟอร์มงานหลักสูตร ฯ    แบบฟอร์มงานพัสดุ    แบบฟอร์มงานการเงิน  ASEAN Economic Community AEC   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วช อย     ข้อมูลโครงการ   โครงสร้างการบริหาร   แผนการดำเนินงาน   โครงการและกิจกรรม   ผลงาน   คู่มือศูนย์บ่มเพาะ         วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Polytechnic College 131 moo 1 Thanu Uthai Ayutthaya 13000 Tel 035-213-334 035-335-237 Fax 035-335-965 Email apc@apc ac th