Go to Site http://vijaieng.blogspot.com/

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
วิจัยในชั้นเรียน,ดาวน์โหลดวิจัย

ติดตามบน facebook

Friday, May 16, 2014

ตัวอย่างผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
-หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเรา ชั้น ป.5
-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยา ม.5
-เอกสารประกอบการสอน เรื่องการสรรค์สร้างของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นป.5
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ม.3
-บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง
รายงานการวิจัย เรื่องการสำรวจทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนห้องพิเศษฯ
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word2010
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง การวัด
เอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา ม.2 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
การอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้น ม.1
ชุดการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม.2
บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเตรียมอาหารและประกอบอาหาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี ม.6 เรื่อง ถ่านหิน
ชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำและชนิดของคำ
เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง คู่อันดับ

Sunday, October 20, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
- การอ่าน
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
การวิจัยพัฒนาการอ่าน. วิชาภาษาไทย
 การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่มี ล ร
-  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

Tuesday, September 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์,วิจัย คณิตศาสตร์ 5 บท

มีวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านอีกครับ เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งไฟล์ word และ pdf เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ
-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
- วิจัยคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ชั้น ป.6
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้ตารางแสนกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม
การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.2. เรื่องการบวก การลบ ของ ด.ช.ชัยธัช ลุ่มสุวรรณ(เด็กพิเศษ เรียนร่วม)
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4. เรื่องการคูณ การหาร 
 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4

วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์,วิจัย คณิตศาสตร์ 5 บท

มีวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านอีกครับ เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งไฟล์ word และ pdf เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ
-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
- วิจัยคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ชั้น ป.6
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้ตารางแสนกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม
การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.2. เรื่องการบวก การลบ ของ ด.ช.ชัยธัช ลุ่มสุวรรณ(เด็กพิเศษ เรียนร่วม)
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4. เรื่องการคูณ การหาร 
 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขอนามัย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด หน้าที่ของชาวพุทธ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ภูมิศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน
- วิจัย 5 บท วิชาสังคมศึกษา

วิจัยในชั้นเรียนวิชาศิลปะ

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด มนต์เสน่ห์แห่งเพลงไทย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดทัศนศิลป์

วิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์


- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุดสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุด  อาหารและสารเสพติด
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ชุด  การใช้ไฟฟ้า

วิจัยในชั้นเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเกมและสันทนาการ- 
- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย- 
-  การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานกีฬา

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มการงานอาชีพฯ

- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะงานประดิษฐ์และงานช่าง- 
-รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

Tuesday, April 2, 2013

รวมวิัจัยในชั้นเรียน 267 เรื่อง

มีให้เลือกมากมายกว่า 267 เรื่อง โหลดเสร็จแล้วเลือกไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
ดาวน์โหลด

Monday, February 25, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
- การแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
-การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ
-การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีcommunicative approach เพื่อเพิ่มทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
- การศึกษาปัญหาในการจดจําคําศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ผลการใช้ส่ืออเลคทรอน คส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้คาศํ ัพท์และทกษะ ัการส่ือสารในรายวชาภาษาอ ิ ังกฤษธุรกจิ 2 
- การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการพูดภาษาองักฤษในช้ันเรียน
- การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจา
- หนังสือการวิจัยในชั้นเรียน จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 4
- การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขยนี พยัญชนะ และคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
- การปรับพฤติกรรมในการส่งงาน
-

Sunday, February 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาตร์ ชั้น ม.2
- วิจัยคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
-วิจัยคณิตศาสตร์ ป.1-3

-การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร


รวมวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ


การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม

Sunday, November 4, 2012

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ (ไฟล์เวิร์ด).doc

http://www.mediafire.com/?d28s8v8xa7h2qax
class function setAttributeOnload object attribute val if window addEventListener window addEventListener function false else window attachEvent function gapi load function if gapi iframes gapi iframes getContext gapi iframes getContext openChild url where document getElementById id function var script document createElement script type script src var head document getElementsByTagName 0 if head head appendChild script #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน ดาวน #3660 โหลดว #3636 #3633 ผมรวบรวมต #3633 วอย #3656 างว #3636 #3633 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนจากหลาย #3637 #3656 ให #3657 นำไปใช #3657 เป #3655 นต #3633 วอย #3656 าง จะอ #3633 พเดทให #3657 เร #3639 #3656 อย คร #3633 #3636 ดตามบน facebook Friday May 16 2014 #3633 วอย #3656 างผลงานว #3636 ชาการ ชำนาญการพ #3636 เศษ - เอกสารประกอบการเร #3637 ยน เร #3639 #3656 อง การเพาะเห #3655 ดนางฟ #3657 าในโรงเร #3639 อน - แบบฝ #3638 กท #3633 กษะคณ #3636 ตศาสตร #3660 ความส #3633 มพ #3633 นธ #3660 และฟ #3633 งก #3660 #3633 - หน #3633 งส #3639 ออ #3656 านเพ #3636 #3656 มเต #3636 #3640 ภาคภ #3641 #3636 ใจในท #3657 องถ #3636 #3656 นเรา #3633 #3657 5 - เอกสารประกอบการเร #3637 ยน เร #3639 #3656 อง การส #3633 งเคราะห #3660 #3657 วยแสง #3637 วว #3636 ทยา 5 - เอกสารประกอบการสอน เร #3639 #3656 องการสรรค #3660 สร #3657 างของใช #3657 จากเศษว #3633 สด #3640 #3633 #3657 นป 5 - แบบฝ #3638 กท #3633 กษะคณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 อง สถ #3636 #3636 3 - บทเร #3637 ยนสำเร #3655 จร #3641 ปว #3636 ชาคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3639 #3657 นฐาน เร #3639 #3656 อง จำนวนจร #3636 - รายงานการว #3636 #3633 เร #3639 #3656 องการสำรวจทางเรขาคณ #3636 สำหร #3633 บน #3633 กเร #3637 ยนห #3657 องพ #3636 เศษฯ - #3640 ดก #3636 จกรรมเสร #3636 มท #3633 กษะการใช #3657 โปรแกรม Microsoft Word2010 - แบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะคณ #3636 ตศาสตร #3660 4 เร #3639 #3656 อง การว #3633 - เอกสารประกอบการเร #3637 ยน #3633 งคมศ #3638 กษา 2 ประว #3633 #3636 และความสำค #3633 ญของพระพ #3640 ทธศาสนา - การอ #3656 านค #3636 ดว #3636 เคราะห #3660 #3657 วยเทคน #3636 คหมวกความค #3636 ดหกใบ - แบบฝ #3638 กท #3633 กษะการอ #3656 านภาษาอ #3633 งกฤษเพ #3639 #3656 อจ #3633 บใจความ #3633 #3657 1 - #3640 ดการเร #3637 ยนการใช #3657 โปรแกรม Microsoft Excel 2010 2 - บทเร #3637 ยนสำเร #3655 จร #3641 สาระท #3637 #3656 5 ความปลอดภ #3633 ยในช #3637 #3636 - #3640 ดก #3636 จกรรมว #3636 ทยาศาสตร #3660 6 #3637 #3636 ตก #3633 บส #3636 #3656 งแวดล #3657 อม - เอกสารประกอบการเร #3637 ยน เร #3639 #3656 อง การเตร #3637 ยมอาหารและประกอบอาหาร - #3640 ดก #3636 จกรรมการเร #3637 ยนร #3641 #3657 #3636 ชาเคม #3637 6 เร #3639 #3656 อง #3656 านห #3636 - #3640 ดการสอนเสร #3636 มการจ #3633 ดก #3636 จกรรมการเร #3637 ยนร #3641 #3657 ภาษาอ #3633 งกฤษ เร #3639 #3656 อง คำและชน #3636 ดของคำ - เอกสารประกอบการเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาสตร #3660 4 เร #3639 #3656 อง #3641 #3656 #3633 นด #3633 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 2 10 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3633 วอย #3656 างผลงานว #3636 ชาการ ผลงานชำนาญการพ #3636 เศษ --google_ad_client google_ad_host google_ad_host_channel google_ad_width 468 google_ad_height 60 google_ad_format google_ad_type google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- script type src Sunday October 20 2013 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาไทย - การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะ ใน #3657 านการอ #3656 านระด #3633 #3633 #3657 ประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 2 2 - การอ #3656 าน - การแก #3657 #3633 ญหาน #3633 กเร #3637 ยนเข #3637 ยนสะกดคำไม #3656 #3641 กต #3657 อง - การว #3636 #3633 ยพ #3633 ฒนาการอ #3656 าน #3636 ชา ภาษาไทย - การพ #3633 ฒนาการอ #3656 านการเข #3637 ยนคำท #3637 #3656 #3637 - การแก #3657 #3633 ญหาการอ #3656 านสะกดคำไม #3656 คล #3656 องของน #3633 กเร #3637 ยนระด #3633 บช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษา #3637 #3637 #3656 6 - การส #3656 งเสร #3636 มท #3633 กษะการอ #3656 านสะกดคำ ของน #3633 กเร #3637 ยนระด #3633 บช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 2 - การค #3640 ยก #3633 นในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 7 42 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาไทย --google_ad_client google_ad_host google_ad_host_channel google_ad_width 468 google_ad_height 60 google_ad_format google_ad_type google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- script type src Tuesday September 10 2013 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3636 #3633 คณ #3636 ตศาสตร #3660 5 บท #3637 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนมาฝากท #3640 กท #3656 านอ #3637 กคร #3633 เป #3655 นว #3636 ชาคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3633 #3657 งไฟล #3660 word และ pdf เล #3639 อกดาวน #3660 โหลดได #3657 เลยคร #3633 - การเปร #3637 ยบเท #3637 ยบผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ทางการ เร #3637 ยน #3636 ชา คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 อง เศษส #3656 วน - #3636 #3633 ยคณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 อง สมการ #3633 #3657 6 - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 - ผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ของการใช #3657 แบบฝ #3638 กท #3633 กษะการค #3641 ณโดยใช #3657 ตารางแสนกลของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 5 - #3636 #3633 ยเช #3636 งปฏ #3636 #3633 #3636 การในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนสาระการเร #3637 ยนร #3641 #3657 คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 องการพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการค #3641 ณทศน #3636 ยมโดยใช #3657 แบบฝ #3638 กท #3633 กษะการค #3641 ณทศน #3636 ยม - การใช #3657 #3640 ดพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 2 เร #3639 #3656 องการบวก การ ลบ ของ #3633 ยธ #3633 #3640 #3656 มส #3640 วรรณ เด #3655 กพ #3636 เศษ เร #3637 ยนร #3656 วม - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 4 เร #3639 #3656 องการค #3641 การ หาร - ผลการใช #3657 #3640 ดฝ #3638 กท #3633 กษะทาง คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 องจำนวนเต #3655 ของน #3633 กเร #3637 ยน #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 - ผลการแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 #3657 วยค #3633 มภ #3637 #3660 ของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 ประถมศ #3638 กษาป #3637 #3656 #3637 #3656 4 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 7 13 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 --google_ad_client google_ad_host google_ad_host_channel google_ad_width 468 google_ad_height 60 google_ad_format google_ad_type google_color_border google_color_bg google_color_link google_color_url google_color_text -- script type src #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3636 #3633 คณ #3636 ตศาสตร #3660 5 บท #3637 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนมาฝากท #3640 กท #3656 านอ #3637 กคร #3633 เป #3655 นว #3636 ชาคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3633 #3657 งไฟล #3660 word และ pdf เล #3639 อกดาวน #3660 โหลดได #3657 เลยคร #3633 - การเปร #3637 ยบเท #3637 ยบผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ทางการ เร #3637 ยน #3636 ชา คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 อง เศษส #3656 วน - #3636 #3633 ยคณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 อง สมการ #3633 #3657 6 - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 - ผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ของการใช #3657 แบบฝ #3638 กท #3633 กษะการค #3641 ณโดยใช #3657 ตารางแสนกลของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 5 - #3636 #3633 ยเช #3636 งปฏ #3636 #3633 #3636 การในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนสาระการเร #3637 ยนร #3641 #3657 คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 องการพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการค #3641 ณทศน #3636 ยมโดยใช #3657 แบบฝ #3638 กท #3633 กษะการค #3641 ณทศน #3636 ยม - การใช #3657 #3640 ดพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 2 เร #3639 #3656 องการบวก การ ลบ ของ #3633 ยธ #3633 #3640 #3656 มส #3640 วรรณ เด #3655 กพ #3636 เศษ เร #3637 ยนร #3656 วม - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 4 เร #3639 #3656 องการค #3641 การ หาร - ผลการใช #3657 #3640 ดฝ #3638 กท #3633 กษะทาง คณ #3636 ตศาสตร #3660 เร #3639 #3656 องจำนวนเต #3655 ของน #3633 กเร #3637 ยน #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 - ผลการแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหา คณ #3636 ตศาสตร #3660 #3657 วยค #3633 มภ #3637 #3660 ของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 ประถมศ #3638 กษาป #3637 #3656 #3637 #3656 4 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 7 13 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 Sunday April 7 2013 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาส #3640 ขศ #3638 กษา - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มสร #3657 างท #3633 กษะพ #3639 #3657 นฐานส #3640 ขอนาม #3633 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มสร #3657 างท #3633 กษะพ #3639 #3657 นฐานส #3640 ขปฏ #3636 #3633 #3636 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มสร #3657 างท #3633 กษะพ #3639 #3657 นฐานส #3640 ขปฏ #3636 #3633 #3636 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 10 41 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยส #3640 ขศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาส #3640 ขศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนส #3640 ขศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาส #3633 งคมศ #3638 กษา - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 พลเม #3639 องด #3637 ตามว #3636 #3637 ประชาธ #3636 ปไตย - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 หน #3657 าท #3637 #3656 ของชาวพ #3640 ทธ - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 #3641 #3636 ศาสตร #3660 ประเทศเพ #3639 #3656 อนบ #3657 าน - #3636 #3633 5 บท #3636 ชาส #3633 งคมศ #3638 กษา เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 10 05 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยส #3633 งคม #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาส #3633 งคมศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาศ #3636 ลปะ - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ เร #3639 #3656 องดนตร #3637 และนาฏศ #3636 ลป #3660 ไทย - รายงานผลการว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนเร #3639 #3656 อง การสร #3657 างบทเร #3637 ยนสำเร #3655 จร #3641 #3640 มนต #3660 เสน #3656 #3660 แห #3656 งเพลงไทย - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 ดท #3633 ศนศ #3636 ลป #3660 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 9 55 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยศ #3636 ลปะ #3636 #3633 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาศ #3636 ลปะ #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน #3636 ชาว #3636 ทยาศาสตร #3660 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3640 ดสารท #3637 #3656 ใช #3657 ในช #3637 #3636 ตประจำว #3633 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3640 อาหารและสารเสพต #3636 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 3ช #3640 การใช #3657 ไฟฟ #3657 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 9 52 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน #3636 ชาว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3636 #3633 #3633 ยว #3636 ทยาศาสตร #3660 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนสาระส #3640 ขศ #3638 กษาและพลศ #3638 กษา - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะเกมและส #3633 นทนาการ- - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มสร #3657 างท #3633 กษะก #3637 ฬาและสมรรถภาพทางกาย- - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มสร #3657 างท #3633 กษะพ #3639 #3657 นฐานก #3637 ฬา เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 9 28 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยพลศ #3638 กษา #3636 #3633 ยส #3640 ขศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนสาระส #3640 ขศ #3638 กษาและพลศ #3638 กษา #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนกล #3640 #3656 มการงานอาช #3637 พฯ - การพ #3633 ฒนาหล #3633 กส #3641 ตรท #3657 องถ #3636 #3656 นกล #3640 #3656 มสาระการเร #3637 ยนร #3641 #3657 การงานอาช #3637 พและเทคโนโลย #3637 เร #3639 #3656 อง การจ #3633 ดทำข #3657 อม #3641 ลสารสนเทศ สำหร #3633 บน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 - รายงานผลการว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนเร #3639 #3656 อง การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะการงานพ #3639 #3657 นฐานอาช #3637 พและเทคโนโลย #3637 #3640 เสร #3636 มท #3633 กษะงานประด #3636 ษฐ #3660 และงานช #3656 าง- -รายงานผลการว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนเร #3639 #3656 อง การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะการงานพ #3639 #3657 นฐานอาช #3637 พและเทคโนโลย #3637 #3640 เสร #3636 มท #3633 กษะการใช #3657 เคร #3639 #3656 องคอมพ #3636 วเตอร #3660 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 9 26 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนกล #3640 #3656 มการงานอาช #3637 พฯ #3636 #3633 #3633 ยการงานอาช #3637 พฯ Tuesday April 2 2013 รวมว #3636 #3633 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน 267 เร #3639 #3656 อง #3637 ให #3657 เล #3639 อกมากมายกว #3656 267 เร #3639 #3656 อง โหลดเสร #3655 จแล #3657 วเล #3639 อกไปประย #3640 กต #3660 ใช #3657 ได #3657 คร #3633 ดาวน #3660 โหลด เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 7 15 AM 2ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 รวมว #3636 #3633 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน Monday February 25 2013 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาอ #3633 งกฤษ - การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการอ #3656 านค าศ #3633 พท #3660 ภาษาอ #3633 งกฤษของ #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 - #160 การแก #3657 #3633 ญหาการเร #3637 ยนร #3641 #3657 #3636 ชาภาษาอ #3633 งกฤษโดยใช #3657 เพลงของช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 3 #160 -การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการเร #3637 ยนร #3641 #3657 ภาษาอ #3633 งกฤษเพ #3639 #3656 อให #3657 #3633 กเร #3637 ยนได #3657 #3633 บประสบการณ #3660 ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมต #3636 -การว #3633 ดเจตคต #3636 #3637 #3656 #3637 #63242 อว #3636 ชาภาษาอ #3633 งกฤษของน #3633 กเร #3637 ยนในระด #3633 บช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 5 - การสอนภาษาอ #3633 งกฤษด #3657 วยว #3636 #3637 communicative approach เพ #3639 #3656 อเพ #3636 #3656 มท #3633 กษะ การฟ #3633 งและพ #3641 ดภาษาอ #3633 งกฤษ ของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 4 #160 - การศ #3638 กษาป #3633 ญหาในการจดจ #3661 าค #3661 าศ #3633 พท #3660 ของน #3633 กเร #3637 ยน #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 2 - ผลการใช #3657 #3656 #3639 ออเลคทรอน คส #3660 #3633 บการม #3637 #3656 วนร #3656 วมในการจ #3633 ดการเร #3637 ยนการสอนเพ #3656 #3639 อส #3656 งเสร #3636 มความสามารถในการใช #3657 คาศ #3661 #3633 พท #3660 และทกษะ #160 #3633 การส #3656 #3639 อสารในรายวชาภาษาอ #3636 #3633 งกฤษธ #3640 รกจ #3636 2 #160 - การส #3633 งเคราะห #3660 งานว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนเร #3639 #3656 อง การกระต #3640 #3657 นให #3657 #3633 กศ #3638 กษามส #3637 #3656 วนร #3656 วมในการพ #3641 ดภาษาอง #3633 กฤษในช #3657 #3633 นเร #3637 ยน - #160 การศ #3638 กษาป #3633 ญหาของการพ #3641 ดภาษาอ #3633 งกฤษในการส #3639 #3656 อสารด #3657 วยวาจา - หน #3633 งส #3639 อการว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน จากการประช #3640 มว #3636 ชาการคร #3633 #3657 งท #3637 #3656 4 - การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการอ #3656 าน การเขยน #3637 พย #3633 ญชนะ และค #3661 าศ #3633 พท #3660 #3636 ชาภาษาอ #3633 งกฤษด #3657 วยช #3640 ดฝ #3638 กการอ #3656 าน การเข #3637 ยน #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 4 2 #160 - การปร #3633 บพฤต #3636 กรรมในการส #3656 งงาน - Read more #187 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 7 16 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยภาษาอ #3633 งกฤษ #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาอ #3633 งกฤษ Sunday February 10 2013 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนกล #3640 #3656 มสาระคณ #3636 ตศาสตร #3660 - #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3633 #3657 3 - #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาตร #3660 #3633 #3657 2 - #3636 #3633 ยคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3633 #3657 1 - #3636 #3633 ยคณ #3636 ตศาสตร #3660 1-3 -การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหาคณ #3636 ตศาสตร #3660 4 เร #3639 #3656 องการค #3641 การหาร - การสร #3657 างเจตคต #3636 #3656 อการ เร #3637 ยนว #3636 ชา คณ #3636 ตศาสตร #3660 โดยใช #3657 #3639 #3656 อการสอนGSP - การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการลบเลข - การ ใช #3657 แบบ #3638 #3633 กษะ และ การ เสร #3636 แรง - การว #3636 เคราะห #3660 การแก #3657 โจทย #3660 #3633 ญหาคณ #3636 ตศาสตร #3660 - #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนเร #3639 #3656 อง การแต #3656 งโจทย #3660 ทางคณ #3636 ตศาสตร #3660 - การพ #3633 ฒนาความสามารถในการประย #3640 กต #3660 ทางคณ #3636 ตศาสตร #3660 5 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 8 29 PM 0ความค #3636 ดเห #3655 #3657 ายกำก #3633 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนกล #3640 #3656 มสาระคณ #3636 ตศาสตร #3660 #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนคณ #3636 ตศาสตร #3660 รวมว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาอ #3633 งกฤษ การพ #3633 ฒนาการเร #3637 ยนร #3641 #3657 ภาษาอ #3633 งกฤษเพ #3639 #3656 อการส #3639 #3656 อสารโดยใช #3657 B-SLIM Model ของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ #3636 #3636 #3633 ตน #3660 มงคล http khoon msu ac th full158 sirirat134007 titlepage pdf การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการเข #3637 ยนภาษาอ #3633 งกฤษของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 3 โดยใช #3657 แผนภ #3641 #3636 กราฟ #3636 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ กฤต #3636 กา ศร #3637 ยงค #3660 http khoon msu ac th full155 krittiya133668 titlepage pdf การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการอ #3656 านภาษาอ #3633 งกฤษช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 3 ตามสไตล #3660 การเร #3637 ยนร #3641 #3657 ของเดว #3636 คอล #3660 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ นล #3636 นร #3633 ตน #3660 ฤทธ #3636 #3633 ฒนาน #3640 สรณ #3660 http khoon msu ac th full151 nalinrat133201 titlepage pdf การพ #3633 ฒนาบ #3640 คลากรในการจ #3633 ดก #3636 จกรรมการเร #3637 ยนการสอนว #3636 ชาภาษาอ #3633 งกฤษแบบ B-SLIM model โรงเร #3637 ยนบ #3657 านปะอาว อำเภอเม #3639 อง #3633 งหว #3633 ดอ #3640 บลราชธาน #3637 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ #3636 #3633 ศร #3637 มห #3633 นต #3660 http khoon msu ac th full155 wichai133672 titlepage pdf การพ #3633 ฒนาแผนการจ #3633 ดการเร #3637 ยนร #3641 #3657 การอ #3656 านภาษาอ #3633 งกฤษเพ #3639 #3656 อจ #3633 บใจความด #3657 วยร #3641 ปแบบการจ #3633 ดก #3636 จกรรมการเร #3637 ยนร #3641 #3657 แบบกล #3640 #3656 มร #3656 วมม #3639 อเทคน #3636 คจ #3636 #3658 กซอว #3660 #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 4 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ #3640 ญร #3633 กษ #3660 ชน #3641 #3633 นท #3660 http khoon msu ac th full159 boonrak134103 titlepage pdf การพ #3633 ฒนาแผนการจ #3633 ดการเร #3637 ยนร #3641 #3657 แบบกล #3640 #3656 มร #3656 วมม #3639 อประกอบการใช #3657 #3639 #3656 อการสอนว #3637 #3637 #3637 เร #3639 #3656 องการเร #3637 ยนร #3641 #3657 #3633 ฒนธรรมของเจ #3657 าของภาษาสาระว #3636 ชาภาษาอ #3633 งกฤษระด #3633 บม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ เพ #3655 ญศร #3637 #3636 นทร #3660 #3640 ดม http khoon msu ac th full152 pensri133288 titlepage pdf Read more #187 เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 8 12 AM 0ความค #3636 ดเห #3655 Sunday November 4 2012 #3636 #3633 5 บท #3636 ทยาศาสตร #3660 #3636 #3633 5 บท #3636 ทยาศาสตร #3660 ไฟล #3660 เว #3636 #3660 doc http www mediafire com d28s8v8xa7h2qax เข #3637 ยนโดย jakkapat #3637 #3656 8 52 AM 4ความค #3636 ดเห #3655 Older Posts Home Subscribe to Posts Atom window ___gcfg #3656 าวเด #3656 นประจำว #3633 นน #3637 #3657 บทความยอดน #3636 ยม #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน คณ #3636 ตศาสตร #3660 ป1-3 การ แก #3657 #3633 ญหาน #3633 กเร #3637 ยนผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ในว #3636 ชา Social Studies #3656 การ #3633 ฒนาการจดจำคำศ #3633 พท #3660 ภาษาอ #3633 งกฤษท #3637 #3656 #3633 วอย #3656 างว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยน #160 การพ #3633 ฒนาท #3633 กษะการวาดภาพระบายส #3637 ของน #3633 กเร #3637 ยนระด #3633 บช #3633 #3657 นประถมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 2 การเพ #3636 #3656 มผลส #3633 มฤทธ #3636 #3660 ทางการเร #3637 ยน #3636 ชางานไฟฟ #3657 ารถยนต #3660 ของน #3633 กเ #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนว #3636 ชาส #3633 งคมศ #3638 กษา - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 พลเม #3639 องด #3637 ตามว #3636 #3637 ประชาธ #3636 ปไตย #160 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 มท #3633 กษะ #3640 หน #3657 าท #3637 #3656 ของชาวพ #3640 ทธ #160 - การสร #3657 างแบบฝ #3638 กเสร #3636 รวมแผนการจ #3633 ดการเร #3637 ยนร #3641 #3657 เตร #3637 ยมความพร #3657 อมอน #3640 บาลด #3657 านค #3636 ดคำนวณ #3657 อสอบสภาว #3636 ศวกร แนวข #3657 อสอบ เทคน #3636 พร #3657 อมเฉลย #3657 อสอบบรรจ #3640 คร #3641 #3641 #3657 #3656 วย #3657 อสอบ gat-pat 7 #3636 ชา โปรแกรมทำ รวมว #3636 #3633 ยในช #3633 #3657 นเร #3637 ยนภาษาอ #3633 งกฤษ การพ #3633 ฒนาการเร #3637 ยนร #3641 #3657 ภาษาอ #3633 งกฤษเพ #3639 #3656 อการส #3639 #3656 อสารโดยใช #3657 B-SLIM Model ของน #3633 กเร #3637 ยนช #3633 #3657 นม #3633 ธยมศ #3638 กษาป #3637 #3637 #3656 1 การศ #3638 กษาค #3657 นคว #3657 าอ #3636 สระ ของ #3636 #3636 #3633 ตน #3660 มงคล #3633 วอย #3656 างว #3636 #3633 ยแยกกล #3640 #3656 มสาระ #9660 #160 2014 1 #9660 #160 May 1 #3633 วอย #3656 างผลงานว #3636 ชาการ ชำนาญการพ #3636 เศษ #9658 #160 2013 13 #9658 #160 October 1 #9658 #160 September 2 #9658 #160 April 7 #9658 #160 February 3 #9658 #160 2012 17 #9658 #160 November 4 #9658 #160 October 10 #9658 #160 June 3 #9658 #160 2011 1 #9658 #160 May 1 #9658 #160 2009 7 #9658 #160 July 7 #3641 #3657 เข #3657 าชมบล #3655 อก var s_sid 590288 var st_dominio 4 var cimg 300 var cwi 113 var che 63 QR Code บล #3655 อก เก #3637 #3656 ยวก #3633 บเรา jakkapat View my complete profile Picture Window template Powered by Blogger window setTimeout function document body className document body className replace 10 if window jstiming window jstiming load tick if typeof BLOG_attachCsiOnload BLOG_attachCsiOnload null _WidgetManager _Init _WidgetManager _SetDataContext this tick 75function a d c catch h this g 42start 42 null a var a b performance 46 46 a 75b performance timing var n 75a new d a responseStart new d b jstiming 75 if a if a try catch p b tickAboveFold 75function d d 75a 750 76 75d 46 46b k load g 42aft 42 var l 75 1 function m b addEventListener b addEventListener 42scroll 42 m 1 b attachEvent 42onscroll 42 m n 74 script 076 mobileHeadScript adsenseClientId pub-4155945673677155 ieCssRetrofitLinks 74 -- if IE 76 74script type 75 42text javascript 42 src 75 42https www blogger com static v1 jsbin 1333113279-ieretrofit js 42 76 74 script 76 n 74 endif -- 076 view dynamicViewsCommentsSrc www blogblog com dynamicviews 4224c15c4e7c9321 js comments js dynamicViewsScriptSrc www blogblog com dynamicviews cda3ddef07a85452 plusOneApiSrc https apis google com js plusone js sf n override flipcard magazine mosaic sidebar snapshot timeslide _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById _WidgetManager _RegisterWidget new _WidgetInfo null document getElementById