Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Bike For Mom
AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมถวายเทียนพรรษาในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 ก.ค. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลดอยหล่อ 18 แห่...| อ่านต่อ |
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อ ศึกษาดูงานเตาเผาขยะไร้มลพิษ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ ... [29 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส.... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558... [28 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเวียงกุมกาม ครั้งที่ ๓... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี พ.ศ.2558... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ประจำปี 2558... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง "สุขภาพดีด้วย 3 อ: ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์... [27 ก.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ วารสาร"จำขึ้นใจ" และวีดิทัศน์ภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น [28 ก.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ "วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย" [22 ก.ค. 2558]


 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ [22 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๘ [21 ก.ค. 2558]


 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘" [21 ก.ค. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม นายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ชม ๐๐๒๓ ๒๙๘๖๓ อ่าน เอกสาร ด่วนที่สุด ตามหนังสือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๘๐๗๔ ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส่งแบบรายงาน ข้อมูล SIS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมถวายเทียนพรรษาในช่วงสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลดอยหล่อ 18 แห่ อ่านต่อ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 29 2558 กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อ ศึกษาดูงานเตาเผาขยะไร้มลพิษ 29 2558 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 29 2558 ทต สุเทพร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 29 2558 -- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 29 2558 กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอยหล่อ ศึกษาดูงานเตาเผาขยะไร้มลพิษ 29 2558 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และสภาวัฒนธรรมตำบลฟ้าฮ่าม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 29 2558 ทต สุเทพร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 29 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ 29 2558 เมืองแกนสวย เมืองแกนสะอาด 28 2558 เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรม 5 28 2558 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 28 2558 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเวียงกุมกาม ครั้งที่ 27 2558 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 27 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ท่าศาลาทำความดี ประจำปี 2558 27 2558 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 27 2558 เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ประจำปี 2558 27 2558 เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดโครงการสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง quot สุขภาพดีด้วย 3 ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ 27 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ วารสาร และวีดิทัศน์ภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น 28 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ 22 2558 เอกสารประกอบ ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อบริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ 22 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลล่องแก่งหินเพิง ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๘ 21 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 21 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง อำเภอสันทราย แม่ริม สันกำแพง แม่วาง สันป่าตอง แม่แจ่ม ทม แม่เหียะ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชม ๐๐๒๓ ๓๐๖๗๙ 29 2558 ถึง ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เลื่อนการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๖๔๘ 29 2558 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ชม ๐๐๒๓ ๓๐๕๒๘ 29 2558 ถึง อำเภอดอยเต่า เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้อนฟู และ ส่งเสริมการบำบัด ฟื้้นฟูผู้ติดยาเสพติด ชม ๐๐๒๓ ๓๐๕๒๗ 29 2558 ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยสะเก็ด สารภี พร้าว สันกำแพง แม่แจ่ม แม่ออน และไชยปราการ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดให้ท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานฯ ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๙๘๙ 28 2558 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานอปท ชม ๐๐๒๓ ๓๐๕๑๖ 28 2558 ถึง อำเภอสันกำแพง แม่แจ่ม จอมทอง สันทราย แม่อาย เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชม ๐๐๒๓ ๓๐๕๒๑ 28 2558 ถึง ทุกอำเภอ ทน ชม และทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายไ้ของสำนักงานที่ดินขังหวัดเชียงใหม่ ให้อปท ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๓๐๓๒๑ 28 2558 ถึง อบจ ชม และทน ชม เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ชม ๐๐๒๓ ๓๐๕๑๔ 28 2558 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง แจ้งผลตรวจสอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หายห้วยม่วงฝั่งซ้าย แม่สอย จากแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ชม ๐๐๒๓ ๓๐๓๓๗ 28 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องยูนิตทำฟัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 24 2558 ประกาศเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 24 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลตำบลบวกค้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ หมู่ที่ 11 - บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 24 2558 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบเหมืองฝาย อ่างห้วยเฮี่ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 24 2558 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ถนนสาย 54-004 บ้านเป่าไผ่-บ้านแม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง กว้าง 4 5-5 5 เมตร หนา 0 05 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่โป่งกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 2558 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ภายในเขตตำบลเปียงหลวง จำนวน 13 โครงการ 22 2558 ประองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 4 ประเภอ งานชลประทาน 2 รายการ งานทาง 2 รายการ งานอาคาร 3 รายการ งานสะพานและท่อเหลี่ยม 2 รายการ รวม 9 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 2558 ประกาศตำบลป่าบง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางและขยายไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 22 2558 ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การประมูลต้นมะนาวพร้อมบ่อซีเมนต์และฝารอง 22 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย รถกระบะ 22 2558 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2 000 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 22 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 13 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 10 00 เมตร ยาว 8 00 เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 22 2558 ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 22 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th