Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ค. 2558

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันทราย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2558 ณ วัดโสตยาราม บ้านห้วยงูนอก ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)... [29 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมออกกำลังกาย... [28 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 5/2558... [27 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทสบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานการอบรมพัฒนาสักยภาพ อสม.... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมเวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... [25 พ.ค. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกพ่นหมอกควันให้แก่ประชาชนตำบลแม่งอนประจำปีงบฯ58... [22 พ.ค. 2558]


การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58... [22 พ.ค. 2558]


เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพกายและใจ... [21 พ.ค. 2558]


เทศบาลตำบลท่าวังตาลเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [21 พ.ค. 2558]


ปอเทืองบานแล้วสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่... [21 พ.ค. 2558]


โครงการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ... [20 พ.ค. 2558]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [29 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ เดือนปลอดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง [27 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การประชุม คัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล [25 พ.ค. 2558]  ข้อมูลใหม่


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๓ [22 พ.ค. 2558]


  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตินาภา" รุ่นที่ ๑๒ [22 พ.ค. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- เรียน นอ ทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม นายกทม ทุกแห่ง เรื่อง ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตรฯ มท ๐๘๑๐ ๙๖๘ อ่าน เอกสาร ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ระยะที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๙๒๔๓ อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยเทศบาลตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 29 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทราย ฝาง เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันทราย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี 2558 วัดโสตยาราม บ้านห้วยงูนอก อ่านต่อ เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด ปอเทือง 29 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 28 2558 อบต ม่อนปิ่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 5 2558 27 2558 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร 25 2558 -- เทศบาลตำบลสันทราย ฝาง รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด ปอเทือง 29 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมออกกำลังกาย 28 2558 อบต ม่อนปิ่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 5 2558 27 2558 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากร 25 2558 เทสบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานการอบรมพัฒนาสักยภาพ อสม 25 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม 25 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมเวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย 25 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 25 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกพ่นหมอกควันให้แก่ประชาชนตำบลแม่งอนประจำปีงบฯ58 22 2558 การรับมอบโล่ห์รางวัล ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 58 22 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการแม่บ้านอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพกายและใจ 21 2558 เทศบาลตำบลท่าวังตาลเปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21 2558 ปอเทืองบานแล้วสันทราย ฝาง เชียงใหม่ 21 2558 โครงการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 20 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ 29 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการ เดือนปลอดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 27 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การประชุม คัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล 25 2558 เอกสารประกอบ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รุ่นที่ ๑๓ 22 2558 เอกสารประกอบ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร รุ่นที่ ๑๒ 22 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออน และกัลยาณิวัฒนา ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั้งหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๘๖๒ 29 2558 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่อาย แม่วาง และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๘๖๐ 29 2558 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ให้ อปท รายงานข้อมูลจำนวนห้องน้ำ ห้องส้วม ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๖๗๐ 29 2558 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง แม่วาง แม่ออน แม่อาย สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง และอบจ เชียงใหม่ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชม ๐๐๒๓ ๒๑๘๕๘ 29 2558 ด่วนที่สุด ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๓๓๙ 29 2558 ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่อาย ทน เชียงใหม่ ทม แม่เหียะ และทม แม่โจ้ เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๖๖๘ 29 2558 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชม ๐๐๒๓ ๒๑๓๓๖ 29 2558 ถึง ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย และสารภี เรื่อง แจ้งมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๓๒๕ 29 2558 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอสารภี และแม่ออน เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพนาเสพติด และฝึกอาชีพ ครั้งที่ ชม ๆๆ๒ 28 2558 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม จอมทอง ดอยเต่า อมก๋อย ดอยสะเก็ด หางดง สะเมิง สันกำแพง ฝาง ไชยปราการ และแม่อาย เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชม ๐๐๒๓ ๒๑๓๓๕ 28 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต หนองหาร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน โครงการ 29 2558 ทต เมืองงาย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสัน ตำบลเมืองงาย ครั้งที่ 2 15 2558 ทต แม่ปั๋ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 2558 ทต แม่ปั๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านแม่แพง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปั๋ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 15 2558 ทต เมืองงาย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านสัน ตำบลเมืองงาย ครั้งที่ 2 15 2558 อบต แม่วิน เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 15 2558 อบต แม่วิน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ 15 2558 ทต เมืองงาย เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 2558 อบต ม่อนปิ่น เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน 500 ตัว 15 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน 12 มี 2558 อบต ขุนคง หางดง เรื่อง ประราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 12 มี 2558 ทต สารภี สารภี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 12 มี 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางถนน 12 มี 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 12 มี 2558 ทต สุเทพ เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 12 มี 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th