Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ่อหลวง จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยการทำสมาธิแบบกายบริหาร ตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2557  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 ต.ค. 2557

เทศบาลตำบลบ่อหลวง จัดอบรมคุณธรรม โดยการทำสมาธิแบบกายบริหาร ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2557 โดยการรำมวยจีน กายบริหาร และเต้น ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธะรม ประจำปี 2557 โดยการปฎิบัติธรรม ทำสมาธิ ณ ศูนย์ปฎ... [2 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านแปะ ... [2 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์... [2 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 10/2557 ณ หอประชุมอำเภอสันท... [1 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สูน มอบเงินให้กับตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สูน... [1 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรม "ค่ายครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง" ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.... [1 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ของ อสม.ตำบลสันนาเม็ง เตรียมความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและกา... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อขอกันเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในวันสุดท้ายของงบประมาณ... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว ได้นำเด็กๆ ไปทัศนศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง... [30 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมผู้นำในตำบลสันนาเม็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน ฯ... [29 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับนายก - คณะฯ ทต.ยางฮอม จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ... [29 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ... [26 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๘" (ที่ ศธ ๐๕๑๖.๑๔/ว ๒๑๔๓) [2 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด ให้ อปท.รีบดำเนินการบันทึกในระบบ e - LAAS ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 ก.ย. 57 ก่อนเวลา 24.00 น. และให้ปิดปรับปรุงบัญชีภายใน 30 ธ.ค. 57 กรณีมีปัญหา โทร 02-2066300 และ 0-2241-9000 ต่อ 1607-1612 [29 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

อปท.ที่ไม่บันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ตั้งแต่เดือน กันยายน ได้แก่ 1. อบต.เทพเสด็จ 2.ทต.แม่วาง 3.อบต.สันต้นหมื้อ 4.ทต.สันกลาง 5.อบต.สบโขง อปท.ที่บันทึก e-LAAS ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1.ทต.สบเตี๊ยะ 2.ทต.ทุ่งข้าวพวง 3.อบต.บ้านแอ่น 4.ทน.เชียงใหม่ 5.อบต.เมืองก๋าย 6.อบต.บ้านสหกรณ์ 7.อบต.ออนกลาง 8.อบต.ออนเหนือ 9.อบต.เปียงหลวง 10.ทต.แม่ปูคา 11.อบต.แม่ก๊า 12.ทต.สารภี 13.อบต.ฮอด


ด่วนที่สุด ให้ อปท. ตรวจสอบรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่ได้ส่งให้จังหวัด ให้รีบดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันนี้ (25 ก.ย. 57) ก่อนเวลา 14.00 น. [25 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดจะไม่สามารถดำเนินการขอกันเงินฯ ให้ได้


ด่วนที่สุด อปท.ใด จะนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เช็คธนาคารกรุงไทย ให้นำส่งในวันพรุ่งนี้ (25 ก.ย. 57) เวลา12.00 น. หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวฯ ให้นำส่ง ในวันที่ 3 ต.ค. 57 เป็นต้นไป [24 ก.ย. 2557]

กรณีเช็คธนาคาร ธกส. ให้นำส่ง ในวันที่ 3 ต.ค. 57 เป็นต้นไป


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ให้ท้องถิ่นอำเภอ อปท มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อ่าน -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ่อหลวง จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยการทำสมาธิแบบกายบริหาร ตามเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2557 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 2557 เทศบาลตำบลบ่อหลวง จัดอบรมคุณธรรม โดยการทำสมาธิแบบกายบริหาร ระหว่างวันที่ 29 -30 กันยายน 2557 โดยการรำมวยจีน กายบริหาร และเต้น อ่านต่อ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธะรม ประจำปี 2557 โดยการปฎิบัติธรรม ทำสมาธิ ศูนย์ปฎ 2 2557 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านแปะ 2 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 10 2557 หอประชุมอำเภอสันท 1 2557 -- เทศบาลตำบลบ่อหลวง ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธะรม ประจำปี 2557 โดยการปฎิบัติธรรม ทำสมาธิ ศูนย์ปฎ 2 2557 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านแปะ 2 2557 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 2 2557 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 10 2557 หอประชุมอำเภอสันท 1 2557 อบต แม่สูน มอบเงินให้กับตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สูน 1 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดกิจกรรม quot ค่ายครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง quot ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 1 2557 ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 ของ อสม ตำบลสันนาเม็ง เตรียมความพร้อมในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและกา 30 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี 2557 30 2557 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อขอกันเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในวันสุดท้ายของงบประมาณ 30 2557 อบต ห้วยแก้ว ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 30 2557 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต ห้วยแก้ว ได้นำเด็กๆ ไปทัศนศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง 30 2557 ประชุมผู้นำในตำบลสันนาเม็ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่การจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 29 2557 ต้อนรับนายก - คณะฯ ทต ยางฮอม เชียงราย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบ 29 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ 26 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ที่ ศธ ๐๕๑๖ ๑๔ ๒๑๔๓ 2 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด ให้ อปท รีบดำเนินการบันทึกในระบบ e - LAAS ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 57 ก่อนเวลา 24 00 และให้ปิดปรับปรุงบัญชีภายใน 30 57 กรณีมีปัญหา โทร 02-2066300 และ 0-2241-9000 ต่อ 1607-1612 29 2557 อปท ที่ไม่บันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ตั้งแต่เดือน กันยายน ได้แก่ 1 อบต เทพเสด็จ 2 ทต แม่วาง 3 อบต สันต้นหมื้อ 4 ทต สันกลาง 5 อบต สบโขง อปท ที่บันทึก e-LAAS ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ 1 ทต สบเตี๊ยะ 2 ทต ทุ่งข้าวพวง 3 อบต บ้านแอ่น 4 ทน เชียงใหม่ 5 อบต เมืองก๋าย 6 อบต บ้านสหกรณ์ 7 อบต ออนกลาง 8 อบต ออนเหนือ 9 อบต เปียงหลวง 10 ทต แม่ปูคา 11 อบต แม่ก๊า 12 ทต สารภี 13 อบต ฮอด ด่วนที่สุด ให้ อปท ตรวจสอบรายการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่ได้ส่งให้จังหวัด ให้รีบดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันนี้ 25 57 ก่อนเวลา 14 00 25 2557 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดจะไม่สามารถดำเนินการขอกันเงินฯ ให้ได้ ด่วนที่สุด อปท ใด จะนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เช็คธนาคารกรุงไทย ให้นำส่งในวันพรุ่งนี้ 25 57 เวลา12 00 หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวฯ ให้นำส่ง ในวันที่ 3 57 เป็นต้นไป 24 2557 กรณีเช็คธนาคาร ธกส ให้นำส่ง ในวันที่ 3 57 เป็นต้นไป อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสารภี และสันทราย เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อบต ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๘๐๖ 2 2557 ถึง อำเภอพร้าว เรื่อง แจ้ง นายก อบต แม่แวน ปลัด อบต แม่แวน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมชี้แจงการกำหตดตำแหน่งปลัด กรณีพิเศษ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๘๐๕ 2 2557 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง สารภี ดอยหล่อ ฝาง สันทราย เชียงดาว และนายอำเภอไชยปราการ เรื่อง การเลื่องขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๓๓๕๕๖ 2 2557 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออนและกัลยาณิวัฒนา เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลกรของ อปท ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๓๓๘๐๗ 2 2557 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ริม หางดง แม่แตง ฮอด และนายอำเภอออมก๋อย เรื่อง การเลื่องขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๕๕๗ 2 2557 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง ฝาง และนายก อบจ ชม เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๕๒๓ 1 2557 ถึง อำเภอทุกแห่ง อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ ทม ต้นเปา ทม เมืองแกนพัฒนา ทม แม่ใจ้ และทม แม่เหียะ เรื่อง ได้แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ ชม ๐๐๒๓ ๕๖๔ 1 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๒๗๒ 1 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๕๑๘ 1 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม นายกทม ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๓๓๑๑ 30 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต ท่าผ่า แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 1 2557 อบต ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 30 2557 อบต แม่ศึก แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30 2557 ทต ยุหว่า สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 30 2557 ทต ท่าผ่า แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 30 2557 ทต ดอนแก้ว แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เทศบาลตำบลดอนแก้ว 29 2557 ทต ดอนแก้ว แม่ริม เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 29 2557 อบต สันกลาง สันป่าตอง เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย 29 2557 ทต อิททขิล แม่แตง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ 29 2557 ทต หางดง หางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย 29 2557 อบต แม่ศึก แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 29 2557 ทต หางดง หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 29 2557 ทต ยุหว่า สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซ่มหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 29 2557 อบต สันทราย สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน 29 2557 อบต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโ๕รงการก่อสร้าง 29 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th