Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำยาล้างจาน และสบู่สมุนไพร  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25 ก.ค. 2557

นายอุดม  คำวัน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คืนความสุขให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจอมทอง โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำยาล้างจาน และสบู่สมุนไพร ให้...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลจอมทอง คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ภายใต้โครงการสงเคราะห์ราษฏร์ในเขตเทศบาลฯ... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย เทศบาลตำบลจอมทอง... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557... [25 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ อบต.แม่งอน และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิดประปาหมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู ได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ... [24 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เชิญสัมผัส "ผาช่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย กำลังสวยในฤดูฝน... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง ... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557... [23 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557... [22 ก.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด อปท.ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๕/๒๔๗๗๑ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๗ [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail.com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๗ (รอบ ๒)


 ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" (ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๓) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


 การรับเอกสารบรรจุแต่งตั้ง สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของ กสถ. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

ตามที่ได้มีการให้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่บรรจุแต่งตั้งเป้นข้าราชการ ณ ห้องประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ เมื่อจันทร์วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไปแล้วนั้น ให้ผู้สอบแข่งขันได้และจะทำการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มารับเอกสารรายงานตัวเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และนำเอกสารไปรายงานตัวต่อ นายอำเภอ(กรณีบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล) และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(กรณีบรรจุแต่งตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง) ที่งานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท 053-112988


 ประชาสัมพันธ์ ให้เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2558" และ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" (ที่ GDRI 035/2557) [25 ก.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ด่วนที่สุด อปท ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๗๗๑ ลว ๒๓ ๕๗ อ่าน -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำยาล้างจาน และสบู่สมุนไพร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25 2557 นายอุดม คำวัน นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คืนความสุขให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจอมทอง โดยจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ และส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ำยาล้างจาน และสบู่สมุนไพร ให้ อ่านต่อ เทศบาลตำบลจอมทอง คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ภายใต้โครงการสงเคราะห์ราษฏร์ในเขตเทศบาลฯ 25 2557 การประชุมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย เทศบาลตำบลจอมทอง 25 2557 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 25 2557 อบต ห้วยแก้ว ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557 25 2557 -- เทศบาลตำบลจอมทอง คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ภายใต้โครงการสงเคราะห์ราษฏร์ในเขตเทศบาลฯ 25 2557 การประชุมการจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย เทศบาลตำบลจอมทอง 25 2557 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 25 2557 อบต ห้วยแก้ว ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2557 25 2557 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อบต ม่อนปิ่น ร่วมกับ อบต แม่งอน และ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 24 2557 พิธีเปิดประปาหมู่บ้าน โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 24 2557 ทต ชมภู ได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 24 2557 เชิญสัมผัส quot ผาช่อ quot แกรนด์แคนยอนเมืองไทย กำลังสวยในฤดูฝน 23 2557 โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืชเพื่อลดการเผาในชุมชน เทศบาลตำบลริมเหนือ 23 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม บ้านวังธารทอง 23 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 23 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสกลนคร 23 2557 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 23 2557 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปิดพิธีการแข่งขันเมืองแกนฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 22 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด อปท ใด ที่ไม่ได้รายงาน ข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ และ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๗๗๑ ลว ๒๓ ๕๗ 25 2557 ให้รายงานโดยด่วนอย่างช้า ภายในวันที่ ๒๘ ๕๗ โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๑๑๒๖๓๖ หรือ อีเมลล์ cmlocal11@gmail com เพื่อ รายงาน กรมฯ ในวันที่ ๒๘ ๕๗ รอบ ประชาสัมพันธ์ รายการ ที่ มท ๐๘๐๑ ๒๓ 25 2557 เอกสารประกอบ การรับเอกสารบรรจุแต่งตั้ง สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของ กสถ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 25 2557 ตามที่ได้มีการให้รายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่บรรจุแต่งตั้งเป้นข้าราชการ ห้องประชุม 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ เมื่อจันทร์วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 08 30 - 16 30 ไปแล้วนั้นให้ผู้สอบแข่งขันได้และจะทำการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มารับเอกสารรายงานตัวเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เวลา 09 00 - 15 30 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และนำเอกสารไปรายงานตัวต่อ นายอำเภอ กรณีบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีบรรจุแต่งตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลเมืองทุกแห่ง ที่งานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท 053-112988 ประชาสัมพันธ์ ให้เสนอชื่อ และ ที่ GDRI 035 2557 25 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ ถึง อำเภอหางดง สารภี และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ ที่ ชม ๐๐๒๓๑ ๒๕๑๐๖ 25 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง การจัดงาน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๑๐๒ 25 2557 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๑๐๕ 25 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๐๓๓ 25 2557 เรื่อง ให้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท e-plan ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๐๓๒ 25 2557 ถึง อำเภอฝาง หางดง สารภี สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม แม่โจ้ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๑๐๑ 25 2557 ถึง อำเภอฝาง หางดง สารภี สันป่าตอง จอมทอง ฮอด นายกทน เชียงใหม่ และนายกทม แม่โจ้ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๕๑๐๐ 25 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๘๑ 25 2557 ถึง นายอำเภอสันป่าตอง และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๘๒ 25 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๔๖๘๓ 25 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างงานทาง จำนวน 4 โครงการ 7 2557 อบต โป่งแยง แม่ริม เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 7 2557 อบต สันทราย สันทราย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ สันทราย พร้าว 1 2557 อบต เปียงหลวง เวียงแหง เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม นม 25 มิ 2557 ทต สันผีเสื้อ เมือง เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง 25 มิ 2557 อบต แม่นาวาง แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 25 มิ 2557 อบต ท่าตอน แม่อาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ 25 มิ 2557 ทต แม่อาย แม่อาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำและถนน 25 มิ 2557 ทต สุเทพ เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 25 มิ 2557 ทต ฟ้าฮ่าม เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 อบต บ้านกลาง สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน 25 มิ 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทััศน์วงจรปิด จำนวน 62 ตัว 25 มิ 2557 อบต บ้านสหกรณ์ แม่ออน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 อบต บ้านสหกรณ์ แม่ออน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 25 มิ 2557 ทต จอมทอง จอมทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 25 มิ 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th