Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 27 พ.ย. 2557

นายพิรุณ  รักราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง ให้กับอาสาสมัครสาธารณส...| อ่านต่อ |
โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม ระห... [26 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรมท้องถิ่นเคลื่อนที่ เทศบาลเหมืองแก้วสัญจร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1... [26 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอนเปา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการธนาคารชุมชมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ ร่วมงานไหว้สา "พระเจ้าอินทวิชยานนท์" ประจำปี 2557... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลบ้านแปะ... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแปะจัดโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557... [25 พ.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ... [19 พ.ย. 2557]


เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานเปิดที่ทำการคนพิการ... [19 พ.ย. 2557]


ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ วันนี้ออกเยี่ยมหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง 18 พ.ย.57... [18 พ.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจ บจก.โฟร์ที เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ... [18 พ.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง... [18 พ.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ มอบรถโยกสามล้อ ช่วยเหลือคนพิการ... [18 พ.ย. 2557]


อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน... [18 พ.ย. 2557]


ประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบ... [17 พ.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่อาย ฝาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ(ที่ ชม ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๕๖๐) [28 พ.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.เชียงใหม่ นายก ทน.เชียงใหม่ และนายก ทม. ทุกแห่ง เรื่อง สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๕๖๖) [28 พ.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ. ทน. ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [27 พ.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ที่ ว. 9/2557) [21 พ.ย. 2557]


 ให้ อบต. ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอขอรับการประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งบฯ ๒๕๕๘ หากไม่ถูกต้องโทรแจ้ง ๐๕๓-๑๑๒๙๘๘ [18 พ.ย. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 2557 นายพิรุณ รักราษฏร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลตำบลจอมทอง ให้กับอาสาสมัครสาธารณส อ่านต่อ โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม ระห 26 2557 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรมท้องถิ่นเคลื่อนที่ เทศบาลเหมืองแก้วสัญจร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 26 2557 อบต ดอนเปา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการธนาคารชุมชมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25 2557 ทต บ้านแปะ ร่วมงานไหว้สา quot พระเจ้าอินทวิชยานนท์ quot ประจำปี 2557 25 2557 -- โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม ระห 26 2557 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จัดกิจกรรมท้องถิ่นเคลื่อนที่ เทศบาลเหมืองแก้วสัญจร ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 26 2557 อบต ดอนเปา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการธนาคารชุมชมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 25 2557 ทต บ้านแปะ ร่วมงานไหว้สา quot พระเจ้าอินทวิชยานนท์ quot ประจำปี 2557 25 2557 ทต บ้านแปะ มอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุในตำบลบ้านแปะ 25 2557 เทศบาลตำบลบ้านแปะจัดโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2557 25 2557 เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 19 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานเปิดที่ทำการคนพิการ 19 2557 ด้วยรักและห่วงใยในสุขภาพ วันนี้ออกเยี่ยมหมู่ที่ 3 บ้านสันนาเม็ง 18 57 18 2557 อบต ดอยหล่อ เข้าตรวจ บจก โฟร์ที เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ 18 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง 18 2557 นายก อบต ดอยหล่อ มอบรถโยกสามล้อ ช่วยเหลือคนพิการ 18 2557 อบต ดอยหล่อ จัดประชุมการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน 18 2557 ประชุมประชาคมจังหวัดเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบ 17 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่อาย ฝาง และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๕๖๐ 28 2557 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๕๖๖ 28 2557 เอกสารประกอบ ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ ทน ทม ทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 27 2557 เอกสารประกอบ โครงการอบรมหลักสูตร ที่ 9 2557 21 2557 เอกสารประกอบ ให้ อบต ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมที่จะนำเสนอขอรับการประเมินการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ งบฯ ๒๕๕๘ หากไม่ถูกต้องโทรแจ้ง ๐๕๓-๑๑๒๙๘๘ 18 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท ๒๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๕๖๔ 28 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างของ อปท งบฯ ๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๕๗๕ 28 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๕๖๗ 28 2557 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอดอดสะเก็ด สันกำแพง และสารภี เรื่อง บันทึกข้อมูลการายงานการบริหารงบประมาณ ปี ๕๖ ไม่ครบถ้วน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๓๗๓ 28 2557 ด่วนที่สุด เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กสนโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๓๗๙ 28 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ทน เชียงใหม่ ทม เมืองแกนฯ ทม แม่โจ้ ทม ต้นเปา และ ทม แม่เหียะ เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ๖๙๓ 28 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ นายก ทม เมืองแกนฯ นายก ทม แม่โจ้ นายก ทม ต้นเปา และนายก ทม แม่เหียะ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๓๖๒ 28 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ นายก ทม เมืองแกนฯ นายก ทม แม่โจ้ นายก ทม ต้นเปา และนายก ทม แม่เหียะ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๓๖๓ 28 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๔๑๓๗๗ 28 2557 ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ชม ๐๐๑๒ ว๖๙๑ 27 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต ยางคราม ดอยหล่อ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 31 2557 ทต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 31 2557 อบต ยั้งเมิน สะเมิง เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลาง 31 2557 อบต แม่สูน ฝาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารจักพรรดิ 31 2557 ทต เมืองนะ เชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 31 2557 อบต ดอนเปา แม่วาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต ศรีดงเย็น ไชยปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุม 30 2557 ทต สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหฟมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 30 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th