Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม วันโรคหลอดเลือดสมองและสันผีเสื้อร่วมใจต้านภัย NCDs  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 30 ต.ค. 2557

                เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ บ้านท่าหลุก และ อสม.ตำบลสันผีเสื้อ จัด...| อ่านต่อ |
ทำบุญทอดกฐินสามัคคีพี่น้องไทยใหญ่และชาวบ้านหลักชัย หมูที่ 9 ... [30 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ประชุม อสม.ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนตุลาคม ... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงาน Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานสืบนทีธรรมมินิมาราธอนครั้งที่ 5... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็ง ๙ อปท... [29 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Health ... [28 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

พิธีปิดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 ทม.แม่เหียะ... [27 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเห... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช... [24 ต.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 อัตราเงินจัดสรรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๘ [30 ต.ค. 2557]  ข้อมูลใหม่

-ครูผู้ดูแลเด็ก อปท.แต่ละแห่ง อาจจะได้รับเงินไม่เท่ากัน -พนักงานจ้างตามภารกิจ 9,400 บาท -ค่าครองชีพ 1,500 บาท -เงินประกันสังคม 5% -พนักงานจ้างทั่วไป 9,000 บาท -ค่าครองชีพ 1,500 บาท -เงินประกันสังคม 5% เงินส่วนที่เกินหรือขาดจากอัตราดังกล่าวข้างต้น ให้รอหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป


 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ที่ กก ๐๓๐๒/๒๘๐๔) [22 ต.ค. 2557]


 แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) [21 ต.ค. 2557]

[เอกสารประกอบ...] ตามที่เทศบาลต่างๆได้จัดส่งแบบรายงานประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) มานั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 3 ฉบับประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน, เอกสารหมายเลข 3, เอกสารหมายเลข 4 ส่วนเอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037.2/ ว 33040 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ทั้งนี้ให้รวมถึงเอกสารประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557 ของพนักงานครูเทศบาลด้วย


 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [20 ต.ค. 2557]


 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" (ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕) [20 ต.ค. 2557]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- รายชื่อ อปท ที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของ อปท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด ตามเอกสารประกอบ อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม วันโรคหลอดเลือดสมองและสันผีเสื้อร่วมใจต้านภัย NCDs ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 30 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ บ้านท่าหลุก และ อสม ตำบลสันผีเสื้อ จัด อ่านต่อ ทำบุญทอดกฐินสามัคคีพี่น้องไทยใหญ่และชาวบ้านหลักชัย หมูที่ 9 30 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 29 2557 ประชุม อสม ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนตุลาคม 29 2557 ร่วมงาน Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง 29 2557 -- ทำบุญทอดกฐินสามัคคีพี่น้องไทยใหญ่และชาวบ้านหลักชัย หมูที่ 9 30 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 29 2557 ประชุม อสม ตำบลสันนาเม็ง ประจำเดือนตุลาคม 29 2557 ร่วมงาน Bike for Children 2014 ปั่นปันน้อง 29 2557 ร่วมงานสืบนทีธรรมมินิมาราธอนครั้งที่ 5 29 2557 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็ง อปท 29 2557 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดผ่านเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Health 28 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ลานที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด 27 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 27 2557 พิธีปิดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 ทม แม่เหียะ 27 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดงานพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ 24 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเห 24 2557 กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ ตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2557 24 2557 เทศบาลตำบลอมก๋อยร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 24 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ อัตราเงินจัดสรรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๕๘ 30 2557 -ครูผู้ดูแลเด็ก อปท แต่ละแห่ง อาจจะได้รับเงินไม่เท่ากัน-พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 400 บาท-ค่าครองชีพ 1 500 บาท-เงินประกันสังคม 5%-พนักงานจ้างทั่วไป 9 000 บาท-ค่าครองชีพ 1 500 บาท-เงินประกันสังคม 5% เงินส่วนที่เกินหรือขาดจากอัตราดังกล่าวข้างต้น ให้รอหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ กก ๐๓๐๒ ๒๘๐๔ 22 2557 เอกสารประกอบ แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2557 21 2557 เอกสารประกอบ ตามที่เทศบาลต่างๆได้จัดส่งแบบรายงานประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2557 มานั้นจังหวัดเชียงใหม่ขอปรับปรุงรูปแบบเอกสาร 3 ฉบับประกอบด้วย ใบสรุปปะหน้าบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 4 ส่วนเอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0037 2 33040 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ทั้งนี้ให้รวมถึงเอกสารประกอบคำสั่งเรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2557 ของพนักงานครูเทศบาลด้วย การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20 2557 เอกสารประกอบ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ที่ มท ๐๘๐๙ 20 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๗๖๖ 31 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ ชม นายก ทน ชม นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบลและนายก อบต ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานของไทยกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ 31 2557 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ ชม 31 2557 ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ เชียงใหม่ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๕๔๗ 30 2557 ถึง อำเภอทุกแห่ง อบจ ชม ทน ชม ทม ต้นเปา ทม เมืองแกนพัฒนา ทม แม่โจ้ และทม แม่เหียะ เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๖๒๙ 30 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ นายก ทม เมืองแกนฯ นายก ทม แม่โจ้ นายก ทม ต้นเปา และนายก ทม แม่เหียะ เรื่องการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๐๐๘ 30 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ นายก ทม เมืองแกนฯ นายก ทม แม่โจ้ นายก ทม ต้นเปา และนายก ทม แม่เหียะ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๐๐๙ 30 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออนและกัลยาณิวัฒนา เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๓๖๙๙๙ 30 2557 นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออน และกัลยาณิวัฒนา เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรพดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ระดับ กรณีเกษียณอายุราชการ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๓๐๖ 29 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๗๓๐๘ 29 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต ยางคราม ดอยหล่อ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 31 2557 ทต สันกำแพง สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ 31 2557 อบต ยั้งเมิน สะเมิง เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต บ่อแก้ว สะเมิง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 31 2557 อบต ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลาง 31 2557 อบต แม่สูน ฝาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารจักพรรดิ 31 2557 ทต เมืองนะ เชียงดาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 31 2557 โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา พร้าว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 31 2557 อบต ดอนเปา แม่วาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 31 2557 อบต ศรีดงเย็น ไชยปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุม 30 2557 ทต สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหฟมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 30 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th