Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ทต.ฟ้าฮ่าม จัดงานสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 เม.ย. 2558

เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง                             เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ...| อ่านต่อ |
โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558... [24 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก. ทต.สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.สันนาเม็ง และ อสม. เย... [24 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบฯ58... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ชมภู จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง ปร... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต.สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชมรมรักสุขภาพบ้านร้องสัก และกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านร้องสัก ดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร ทต.สันนาเม็ง ... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

งานรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรี นำคณะ... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมดำหัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

วันปี๋ใหม่เมือง ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

นายก ทต.สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลสันนาเม็ง ... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์.นายก ทต.สันนาเม็ง ออกมอบกระเบื้อง สังกะสีให้กับประชาช... [23 เม.ย. 2558]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 [23 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุยษธรรม (Humanitarian Logistics) (ศธ ๐๕๑๖.๑๓/๑๑๓๘) [22 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงนต่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล (ที่ ศธ ๖๖๓๒/ว ๐๓๔) [22 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [18 เม.ย. 2558]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] ให้ อปท. ที่มีรายชื่อตามเอกสารประกอบ เร่งดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ รายรับ รายจ่าย และบัญชี ในระบบ e-LAAS และขอให้ท้องถิ่นอำเภอและพี่เลี้ยงครู ก. ของแต่ละอำเภอ ติดตามการเข้าใช้งานในระบบของ อปท. ที่มีรายชื่อดังกล่าวด้วย


 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ [17 เม.ย. 2558]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ที่ มท ๐๘๙๓ ๘๐๘ หนังสือตัวจริงจะตามาลงทีหลัง อ่าน เอกสาร -- style1 -- นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น ทต ฟ้าฮ่าม จัดงานสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24 เม 2558 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ อ่านต่อ โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558 24 เม 2558 นายก ทต สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต สันนาเม็ง และ อสม เย 24 เม 2558 เทศบาลตำบลสองแคว จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 23 เม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก 23 เม 2558 -- โครงการดำหัวครูบา ไหว้สาหม่อนเจ้า บวชลูกเต้าเฮียนธรรม ประจำปี 2558 24 เม 2558 นายก ทต สันนาเม็ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต สันนาเม็ง และ อสม เย 24 เม 2558 เทศบาลตำบลสองแคว จัดโครงการส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 23 เม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก 23 เม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบฯ58 23 เม 2558 ทต ชมภู จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 23 เม 2558 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอสันทราย นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต สันนาเม็ง ปร 23 เม 2558 นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต สันนาเม็ง กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 23 เม 2558 ชมรมรักสุขภาพบ้านร้องสัก และกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านร้องสัก ดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร ทต สันนาเม็ง 23 เม 2558 งานรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรี นำคณะ 23 เม 2558 ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ร่วมดำหัวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 23 เม 2558 วันปี๋ใหม่เมือง ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลสันนาเม็ง รดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร 23 เม 2558 นายก ทต สันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในตำบลสันนาเม็ง 23 เม 2558 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายก ทต สันนาเม็ง ออกมอบกระเบื้อง สังกะสีให้กับประชาช 23 เม 2558 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 23 เม 2558 เอกสารประกอบ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุยษธรรม Humanitarian Logistics ศธ ๐๕๑๖ ๑๓ ๑๑๓๘ 22 เม 2558 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานงนต่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล ที่ ศธ ๖๖๓๒ ๐๓๔ 22 เม 2558 เอกสารประกอบ ด่วนที่สุด การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS 18 เม 2558 เอกสารประกอบ ให้ อปท ที่มีรายชื่อตามเอกสารประกอบ เร่งดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ รายรับ รายจ่าย และบัญชี ในระบบ e-LAAS และขอให้ท้องถิ่นอำเภอและพี่เลี้ยงครู ของแต่ละอำเภอ ติดตามการเข้าใช้งานในระบบของ อปท ที่มีรายชื่อดังกล่าวด้วย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Core Team ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 17 เม 2558 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด -- หนังสือราชการ ถึง อำเภอหางดง แม่แจ่ม อมก๋อย ฝาง ฮอด เวียงแหง แม่ริม สันกำแพง เมืองเชียงใหม่ และพร้าว เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๒๓๔-๑๗๒๔๔ 24 เม 2558 ถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ที่ มท ๐๘๙๓ ๘๐๘ หนังสือตัวจริงจะตามาลงทีหลัง 24 เม 2558 ถึง อำเภอแม่ริม เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๒๓๓ 24 เม 2558 ด่วนมาก ถึง ทุกอำเภอ อบจ ชม ทน ชม และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๘๑ 24 เม 2558 ถึง อำเภอฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ และไตรมาสที่ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๗๙ 24 เม 2558 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๕ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๘๐ 24 เม 2558 ด่วนมาก ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ป๊ ๒๕๕๘ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๗๘ 24 เม 2558 ถึง ทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และ ทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๗๖ 24 เม 2558 ถึง อำเภอฮอด และเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๗๔ 24 เม 2558 ด่วนที่สุด เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชม ๐๐๒๓ ๑๗๑๗๓ 24 เม 2558 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน 12 มี 2558 อบต ขุนคง หางดง เรื่อง ประราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 12 มี 2558 ทต สารภี สารภี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 12 มี 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางถนน 12 มี 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 12 มี 2558 ทต สุเทพ เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ 12 มี 2558 ทต บ้านแปะ จอมทอง เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 12 มี 2558 อบต แช่ช้าง สันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 12 มี 2558 อบจ ชม เมือง เรื่อง การประมูลจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทาง 11 มี 2558 อบต บ้านสหกรณ์ แม่ออน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง จำนวน 3 โครงการ 11 มี 2558 ทต แม่หอพระ แม่แตง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 11 มี 2558 ทม แม่เหียะ เมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล 9 มี 2558 ทต สันพระเนตร สันทราย เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมถนน 9 มี 2558 ทต สันทรายมหาวงค์ สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล 9 มี 2558 อบต ดอนเปา แม่วาง เรื่อง ประมูลเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง 9 มี 2558 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 116 แห่ง อบต 89 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th