Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 6 ทต.สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม ณ วัดสันต้นเปา  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 16 ก.ย. 2557

โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท.สันทราย ครั้งที่ 6 ทต.สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม ณ วัดสันต้นเปา นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกฯเทศมนตรี เทศบาลตำบลสันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บร...| อ่านต่อ |
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับเกียรติจากท่าน วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการภาค 5 พร้อมคณะ จัดกิ... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกันเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับมอบระบบผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

งานคืนความสุขให้แก่ประชาชน... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลป่าไผ่... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย... [15 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเทศบาลพบประชาชน (เทศบาลสัญจร) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการเลิกเล่นการพนันทุกชนิด ... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลเมืองเล็น ดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดโครงการประเพณีสลากภัตประจำปี 2557... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำโครงศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it cent... [10 ก.ย. 2557]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเอาชนะยาเสพติด... [10 ก.ย. 2557]


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลอมก๋อย... [10 ก.ย. 2557]


เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ... [9 ก.ย. 2557]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ท้องถิ่นอำเภอ / อปท. มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้ง อบต. ที่ยังไม่จัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รวมทั้งแก้ไขที่ยังไม่จัดส่งจังหวัด) [17 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗" (ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๓/ท ๐๗๙) [16 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 แจ้งเทศบาล ฯ ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗ (ตามเอกสารท้ายนี้) [15 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- ให้ท้องถิ่นอำเภอ อปท มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อ่าน -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท สันทราย ครั้งที่ 6 ทต สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม วัดสันต้นเปา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16 2557 โครงการธรรมสัญจรของชมรม อปท สันทราย ครั้งที่ 6 ทต สันป่าเปา เป็นเจ้าภาพ พระมหาทองสุข สิริวิชโย วัดบวกครก แสดงธรรม วัดสันต้นเปา นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกฯเทศมนตรี เทศบาลตำบลสันนาเม็ง พร้อมคณะผู้บร อ่านต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับเกียรติจากท่าน วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการภาค 5 พร้อมคณะ จัดกิ 15 2557 โครงการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกันเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 15 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับมอบระบบผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน 15 2557 งานคืนความสุขให้แก่ประชาชน 15 2557 -- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ ได้รับเกียรติจากท่าน วัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี อธิบดีอัยการภาค 5 พร้อมคณะ จัดกิ 15 2557 โครงการประชาชนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกันเข้าวัดพัฒนาจิตใจ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 15 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน รับมอบระบบผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียหรือขยะชุมชน 15 2557 งานคืนความสุขให้แก่ประชาชน 15 2557 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตำบลป่าไผ่ 15 2557 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย 15 2557 โครงการเทศบาลพบประชาชน เทศบาลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 10 2557 เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์โครงการเลิกเล่นการพนันทุกชนิด 10 2557 เทศบาลตำบลเมืองเล็น ดำเนินโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ 10 2557 เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดโครงการประเพณีสลากภัตประจำปี 2557 10 2557 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำโครงศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it cent 10 2557 นายก อบต ดอยหล่อ ร่วมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเอาชนะยาเสพติด 10 2557 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลอมก๋อย 10 2557 เทศบาลตำบลอมก๋อยจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ 9 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นอำเภอ อปท มารับใบเสร็จรับเงินค่าบันทึกท้องถิ่น ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 17 2557 แจ้ง อบต ที่ยังไม่จัดส่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี รวมทั้งแก้ไขที่ยังไม่จัดส่งจังหวัด 17 2557 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม ที่ ศธ ๐๕๒๖ ๐๓ ๐๗๙ 16 2557 เอกสารประกอบ แจ้งเทศบาล ส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม เชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐ ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ๕๗ ตามเอกสารท้ายนี้ 15 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ นายอำเภอเชียงดาว แม่แจ่ม แม่ริม และสันทราย เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ชม ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๑๗ ๓๐๙๔๐-๓๐๙๔๔ 17 2557 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๕๖๕ 17 2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน เชียงใหม่ และนายก ทม ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศ เชียงใหม่ และ ประกาศ อบต จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๖๙ 17 2557 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๔๑๔ 17 2557 เรียน นายอำเภอหางดง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ ๒๕๕๒ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๙๓-๓๑๓๙๖ 16 2557 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ริม แม่แตง พร้าว ฝาง หางดง สันป่าตอง แม่แจ่ม สะเมิง อมก๋อย แม่ออน นายกทน เชียงใหม่ นายกทม แกนพัฒา และนายกทม แม่โจ้ เรื่อง พิจารณาจัดหาคอมฯ อปท ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๙๗ 16 2557 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๙๑ 16 2557 ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดฝอยติดเชื้อ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๑๓๔ 16 2557 เรียน นายอำเภอฝาง และเชียงดาว เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๖๐ 16 2557 ถึง อำเภอฝาง เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการที่เปลี่ยนแปลง ที่ ชม ๐๐๒๓ ๓๑๓๕๑ 16 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ ทต ยุหว่า สันป่าตอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 17 2557 ทต สันโป่ง แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 17 2557 ทต สันโป่ง แม่ริม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมเทถนน คสล 17 2557 ทม ต้นเปา สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 3 โครงการ 17 2557 ทม ต้นเปา สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประเภทงานระบายน้ำ จำนวน 6 โครงการ 17 2557 ทต ท่าผา แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 17 2557 ทต หนองควาย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 17 2557 ทต หนองควาย หางดง เรื่อง สอบราคาโครงการจัดจ้างทำป้ายแหล่งท่องเทียว พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ป้าย 17 2557 อบต แม่นาจร แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม และจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร 17 2557 ทต สองแคว ดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต สองแคว 16 2557 ทต สันผักหวาน หางดง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง 16 2557 ทต สันผักหวาน หางดง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 16 2557 ทต สันนาเม็ง สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังปัน 16 2557 ทต สันนาเม็ง สันทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังปัน 16 2557 ทต ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด 16 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th