Go to Site http://local.chiangmai.go.th/index09.php

www.bidtohome.com Is not related to their content.


 
เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 ก.ย. 2557

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมอบรมสัมมนา "รักห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส" โดยนายสมพงษ์  ละใจมา  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปร...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลบวกค้างจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ... [2 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เข้าศึกษาดุูงาน ณ... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2557... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชาคมตำบล/หมู่บ้าน... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ยางเปียง จัดกิจกรรมอวยพรป่า... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเ... [1 ก.ย. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านรักสะอาด เพื่อให้มีรายได้เสริม จัดโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและเทศบาลต... [31 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และเพาะเห็ดนางฟ้า... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองติดตั้งป้ายจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานจัดโครงการอบรม อปพร. และผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทม.แม่เหียะ... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำปี 2557... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสองแคว(ส่งเสริมการออมทรัพย์ในผู้สูงวั... [29 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

อบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย และสมุนไพรให้กับ อสม.ตำบบสันนาเม็ง ... [28 ส.ค. 2557]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต. การตรวจสอบการโอน ย้าย การจ้างพนักงานจ้าง เข้า ก.อบต. หากแก้ไขไปแจ้ง จังหวัดภายในวันที่ 10 ก.ย.57 [2 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Plan ให้แล้วเสร็จ ภายในวัที่ 3 กันยายน 2557 [2 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาล มหัศจรรย์ผลไม้ใต้สู่แดนเหนือ" [1 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


เรียน นายก อบจ.เชียงใหม่, นายกเทศมนตรี, และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ สขท. ๑๖๐/๒๕๕๗) [1 ก.ย. 2557]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |


-- Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player -- --swfobject registerObject -- -- style1 -- นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 #3648 #3617 #3609 #3641 #3627 #3621 #3633 #3585 -- -- Solar Home System SHS -- #3649 #3592 #3657 #3591 #3588 #3623 #3634 #3617 #3592 #3635 #3609 #3591 #3588 #3660 #3650 #3629 #3609 #3618 #3657 #3634 #3618 #3585 #3634 #3619 #3626 #3629 #3610 #3626 #3634 #3618 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3626 #3634 #3618 #3605 #3619 #3591 #3626 #3635 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3617 #3640 #3617 #3591 #3610 #3611 #3619 #3632 #3617 #3634 #3603 #3617 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3649 #3621 #3632 #3588 #3623 #3610 #3588 #3640 #3617 #3616 #3634 #3618 #3651 #3609 -- -- #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3629 #3610 #3605 #3648 #3623 #3655 #3610 #3652 #3595 #3605 #3660 #3648 #3607 #3624 #3610 #3634 #3621 Google Talk #3607 #3635 #3648 #3609 #3637 #3618 #3610 #3610 #3640 #3588 #3621 #3634 #3585 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3591 #3634 #3609 #3607 #3633 #3656 #3623 #3652 #3611 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3610 #3619 #3636 #3627 #3634 #3619 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3591 #3648 #3626 #3619 #3636 #3617 #3649 #3621 #3632 #3614 #3633 #3602 #3609 #3634 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3599 #3627 #3617 #3634 #3618 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3629 #3635 #3648 #3616 #3629 #3610 #3619 #3636 #3585 #3634 #3619 #3586 #3657 #3629 #3617 #3641 #3621 -- #3648 #3629 #3585 #3626 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3629 #3610 #3605 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3594 #3640 #3617 #3585 #3607 #3592 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2554 #3648 #3607 #3624 #3610 #3633 #3597 #3597 #3633 #3605 #3636 #3611 #3637 2553 -- -- #3611 #3619 #3632 #3585 #3634 #3624 #3588 #3603 #3632 #3585 #3619 #3619 #3617 #3585 #3634 #3619 #3614 #3609 #3633 #3585 #3591 #3634 #3609 #3626 #3656 #3623 #3609 #3605 #3635 #3610 #3621 #3592 #3633 #3591 #3627 #3623 #3633 #3604 #3648 #3594 #3637 #3618 #3591 #3651 #3627 #3617 #3656 -- #3649 #3610 #3610 #3619 #3634 #3618 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3611 #3619 #3632 #3648 #3617 #3636 #3609 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3629 #3611 #3607 #3617 #3634 #3605 #3619 #3600 #3634 #3609 #3605 #3635 #3649 #3627 #3609 #3656 #3591 #3607 #3657 #3629 #3591 #3606 #3636 #3656 #3609 #3631 #3648 #3592 #3657 #3634 #3627 #3609 #3657 #3634 #3607 #3637 #3656 #3585 #3621 #3640 #3656 #3617 #3591 #3634 #3609 #3585 #3634 #3619 #3648 #3591 #3636 #3609 Links -- Links -- Links -- -- -- -- -- -- -- -- วิสัยทัศน์ สถ ชม ยินดีต้อนรับ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการตกแต่งเมือง เพื่อรองรับการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำ แห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ -- กิจกรรมท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอบรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 2557 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมอบรมสัมมนา quot รักห่วงใยใส่ใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส quot โดยนายสมพงษ์ ละใจมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปร อ่านต่อ เทศบาลตำบลบวกค้างจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เข้าศึกษาดุูงาน 1 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2557 1 2557 การประชาคมตำบล หมู่บ้าน 1 2557 -- เทศบาลตำบลบวกค้างจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เข้าศึกษาดุูงาน 1 2557 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมบทบาทและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาครอบครัว ประจำปี 2557 1 2557 การประชาคมตำบล หมู่บ้าน 1 2557 อบต ยางเปียง จัดกิจกรรมอวยพรป่า 1 2557 โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเ 1 2557 การจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านรักสะอาด เพื่อให้มีรายได้เสริม จัดโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงามและเทศบาลต 31 2557 เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และเพาะเห็ดนางฟ้า 29 2557 เทศบาลตำบลจอมทองติดตั้งป้ายจราจรบริเวณตลาดสดสี่แยกน้อย 29 2557 ทต สันผักหวานจัดโครงการอบรม อปพร และผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ 29 2557 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ทม แม่เหียะ 29 2557 กิจกรรมอำเภอยิ้ม ประจำปี 2557 29 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสองแคว ส่งเสริมการออมทรัพย์ในผู้สูงวั 29 2557 อบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย และสมุนไพรให้กับ อสม ตำบบสันนาเม็ง 28 2557 ดูกิจกรรมทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง ท้องถิ่นอำเภอ เรื่อง ขอให้แจ้ง อบต การตรวจสอบการโอน ย้าย การจ้างพนักงานจ้าง เข้า อบต หากแก้ไขไปแจ้ง จังหวัดภายในวันที่ 10 57 2 2557 เอกสารประกอบ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Plan ให้แล้วเสร็จ ภายในวัที่ 3 กันยายน 2557 2 2557 เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และเชิญร่วมพิธีเปิดงาน 1 2557 เอกสารประกอบ เรียน นายก อบจ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ สขท ๑๖๐ ๒๕๕๗ 1 2557 เอกสารประกอบ อ่านข่าวทั้งหมด หนังสือราชการ ด่วนที่สุด ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๙๕๐ 2 2557 เรียน นายอำเภอฝาง แม่ริม เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๔๙๔-๒๙๔๙๕ 2 2557 ด่วนที่สุด ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๔๙๗ 2 2557 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่อาย เรื่อง แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๒๙๑๑๓-๒๙๑๑๔ 2 2557 ถึง เมือง ชม หางดง สันป่าตอง แม่วาง ฝาง อบจ ชม และ ทน ชม ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๒๙๔๙๖ 2 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ เชียงใหม่ ทน เชียงใหม่ และทม ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านประหยัดพลังงานฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๒๖๙๔๕ 2 2557 ถึงอำเภอทุกแห่ง อบจ ชม ทน ชม และ ทม ทุกแห่ง เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทยฯ ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๒๖๙๔๖ 2 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดตังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ชม ๐๐๒๓ ว๒๖๙๔๓ 2 2557 ด่วนที่สุด เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๖๙๔๑ 2 2557 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอ แม่ออน และอ กัลยาฯ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม เชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕๕๗ ที่ ชม ๐๐๒๓ ๒๙๔๙๓ 1 2557 อ่านข่าวทั้งหมด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท จังหวัดเชียงใหม่ อบต แม่ตื่น สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 11 โครงการ 2 2557 อบต แม่ตื่น สันกำแพง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 11 โครงการ 2 2557 อบต เปียงหลวง เวียงแหง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา 2 2557 อบต แม่สูน ฝาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ 2 2557 อบต ปางหินฝน แม่แจ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 2 2557 อบต แม่สาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 2 2557 ทต เวียงฝาง ฝาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 2 2557 อบต แม่ทะลบ ไชยปราการ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 2 2557 ทต ไชยปราการ ไชยปราการ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล 2 2557 ทม เมืองแกนพัฒนา แม่แตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองไส้ไก่ 2 2557 ทม เมืองแกนพัฒนา แม่แตง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองไส้ไก่ 2 2557 ทต ท่าข้าม ฮอด เรื่อง สอบราคาก่อสร้างถนน คสล 2 2557 ทต ท่าข้าม ฮอด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 2 2557 อบต ดอยหล่อ ดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก 2 2557 อบต ดอยหล่อ ดอยหล่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 2557 อ่านข่าวทั้งหมด function d s id var js fjs d getElementsByTagName s 0 if d getElementById id js d createElement s js id id js src fjs parentNode insertBefore js fjs document -- --body td th font-family Arial Helvetica sans-serif -- ข้อมูลที่น่าสนใจ -- -- -- -- -- -- สาระน่ารู้ การประชุมมอบนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายของกระทรวงมหาดไทย -- ประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปา โปรแกรมอ่านเอกสาร -- -- เช็ค e-mail -- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี -- -- แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ อบจ 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 93 แห่ง อบต 112 แห่ง เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพั การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนไทยดอทคอม โครงการ mini MPM mini Modern Pu ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มหาดไทยดอทคอม ยื่นแบบภาษี Online รัฐบาลไทย รัฐสภา กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี ราชบัณฑิตยสถาน วุฒิสภา ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ สนง คุ้มครองผู้บริโภค สนง ตำรวจแห่งชาติ สนง ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน สนง สลากกินแบ่งรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สภาพัฒน์ กรุงเทพฯ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงาน กกต สำนักงาน กพ สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงาน กลต สำนักงาน คกก สิทธิมนุษยชนฯ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ปปง กองทัพบก สำนักงาน ปปช สำนักงาน ปปส สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงาน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ กองทัพอากาศ การกีฬาแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง กรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สนง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนง คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน สนง คณะกรรมการอาหารและยา สนง นโยบายและแผนพลังงาน สนง เลขาธิการสภาการศึกษา สภาพัฒน์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการประกันภัย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมชลประทาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมราชทัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ส่วนราชการในจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนื เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลนครเชียงใหม่ บริการสารสนเทศเพื่อชาวเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชีย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ สนง การปฏิรูปที่ดิน เชียงใหม่ สนง การเลือกตั้ง เชียงใหม่ สนง เกษตรและสหกรณ์ เชียงใหม่ สนง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เข สนง คณะกรรมการการอุดมศึกษา สนง คลังเขต 5 เชียงใหม่ สนง คุมประพฤติภาค 5 สนง ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ สนง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน สนง พาณิชจังหวัดเชียงใหม่ สนง สนับสนุนวิชาการเขต 10 สวนสัตว์เชียงใหม่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภออมก๋อย สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่10 เชีย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียง สำนักชลประทานที่ 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม พร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปั๋ง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อำเภอ กิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอฮอด รับสมัครงาน JobDB คลิกทูจ๊อบ งานไอทีล้วนๆ จ๊อบไทยแลนด์ ลิงค์หางานโดยเนคเทค สำนักงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หางานทั่ประเทศ หางานในเชียงใหม่ หางานผ่านอินเตอร์เน็ท หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง หางาน สมัครงาน รวมงาน ทั่วไทย เศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก กลุ่มศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การศึกษา นิด้า พระจอมเกล้าฯนครเหนือ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏจันทรเกษม ราชภัฏเชียงราย ราชภัฏเชียงใหม่ ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ราชภัฏธนบุรี ราชภัฏนครปฐม ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏนครสวรรค์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏบุรีรัมย์ ราชภัฏพระนคร ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราชภัฏพิบูลสงคราม ราชภัฏเพชรบุรี ราชภัฏรำไพพรรณี ราชภัฏลำปาง ราชภัฏเลย ราชภัฏสกลนคร ราชภัฏสวนดุสิต ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสุรินทร์ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชภัฏอุดรธานี ราชภัฏอุตรดิตถ์ ราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Thailand ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 itv หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ มติชนรายวัน โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยนิวส์ เชียงใหม่นิวส์ คม-ชัด-ลึก อื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคเหนือตอนบน Questions My name is Gerhard If you have any questions about the template just send me an email to gw@actamail com By the way why not take a look at my favorite website -- News and Links Use the left and right sidebars for news events links ad banners or other things raquo Link A raquo Link B -- Advertisements -- Put ads here 160px -- ราคาน้ำมัน -- -- Copyright copy 2009 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ All Rights Reserved ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา กม 7 50300 โทรศัพท์ 053-112612 053-112608 053-112604 e-mail cmi@dla go th